Tam Quốc Diễn Nghĩa » Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

Điêu Thuyền họ Nhiệm, con gái Nhiệm Ngang, tên là Hồng Xương, làm nhiệm vụ coi giữ kho mũ lông điêu, nên có tên là Điêu Thuyền.

Như phần trước đã nói, Đổng Trác thay vua này bằng vua khác, Viên Thiệu lập vua mới trong khi vẫn còn vua cũ, Viên Thuật tự lập làm vua. Hành động của những người này càng chứng tỏ Tào Tháo là một nhà chính trị thiên tài. Vì rằng, chỉ Tào Tháo mới có được một sách lược mà giá thành thấp nhất, ít rủi ro nhất, hiệu quả lại cao nhất. Đó là sách lược gì?

Sách lược "phụng thiên tử”

Đó là sách lược rước vua về căn cứ địa của Tào Tháo và cung phụng hết sức tử tế. Sau đó, dùng danh nghĩa hoàng đế, tức danh nghĩa quốc gia, sai khiến thiên hạ, chinh phạt những kẻ chống đối.

Đó chính là cái câu người ta gán cho Tào Tháo: "Lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu” (hiệp thiên tử di lệnh chư hầu). Thực ra, cái gọi là "ép thiên tử” hoặc "lợi dụng thiên tử” cũng nên thảo luận cho ra nhẽ, nếu là do Tháo chủ trương và có thể thực hiện được hay không, đều có thể bàn. Vì rằng, "ép hoặc lợi dụng thiên tử” không phải là lời của Tào Tháo hoặc các mưu sĩ của ông ta, mà là từ cửa miệng những người khác gán cho ông ta.

Tỉ như Gia Cát Lượng nói Tháo là "dùng danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho chư hầu” (hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu); Tập đoàn Tôn Quyền nói Tháo "lợi dụng thiên tử để chinh phạt bốn phương” (hiệp thiên tử dĩ chính tứ phương); Viên Thiệu thì xưng xưng: "Lợi dụng danh nghĩa thiên tử sai khiến ta” (hiệp thiên tử dĩ lệnh ngã). Đấu tranh chính trị khi ấy rất quyết liệt, lời các đối thủ chưa chắc đã chính xác.

Về phía Tào Tháo, ông ta chỉ nói "phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần”. "Phụng” tức "phụng sự” (phò tá, giúp rập) là "giúp vua”, dĩ lệnh bất thần”, tức ”lệnh cho những kẻ li khai phải phục tùng nhà vua (tức chính quyền trung ương).

Vì vậy "phụng thiên tử” khác về bản chất so với "hiệp (ép, lợi dụng) thiên tử”.

Minh oan cho mỹ nhân Điêu Thuyền

Vậy ai đề xuất sách lược "phụng thiên tử” với Tào Tháo? Tào Tháo đã thực thi như thế nào và kết quả ra sao?

Trước khi bàn vấn đề trên, ta hãy điểm ngắn gọn tình hình khi đó. Năm Sơ Bình thứ ba đời Hán Hiến đế (192 sau công nguyên), Tư đồ Vương Doãn liên kết với Lã Bố làm cuộc đảo chính cung đình, giết Đổng Trác. Tam quốc diễn nghĩa nói Vương Doãn dùng con gái nuôi là Điêu Thuyền làm mỹ nhân kế để ly gián cha con Đổng Trác. Đó là hư cấu. Nhân đây cũng xin minh oan cho Điêu Thuyền. Điêu Thuyền là nhân vật trong kịch đời nhà Nguyên, tức một nghìn năm sau, chứ không phải ở thời Tam quốc.

Tạp kịch đời nhà Nguyên là Liên hoàn kế, nói Điêu Thuyền họ Nhiệm, con gái Nhiệm Ngang, tên là Hồng Xương, làm nhiệm vụ coi giữ kho mũ lông điêu, nên cô ta có tên là Điêu Thuyền. La Quán Trung lôi cô ta lội ngược thời gian 1.000 năm để phục vụ cho màn diễn mỹ nhân kế trong Tam quốc diễn nghĩa. Riêng chi tiết này cũng cho thấy phần nào tính thiếu xác thực của Tam Quốc diễn nghĩa so với sự thật lịch sử.

Nhưng chuyện Đổng Trác và Lã Bố giành nhau mỹ nữ thì có. Vì một chuyện cỏn con ấy mà Đổng Trác cầm kích ném Lã Bố thì có. Lã Bố ca cẩm chuyện này với Vương Doãn, nói Đổng Trác mấy bận định giết anh ta, khiến anh ta rất sợ. Chuyện này có chép trong Tam quốc chí. Lã Bỗ truyện: Vương Doãn biết chuyện, liền rủ anh ta nhập bọn, đảm nhiệm vai trò sát thủ. Lã Bố băn khoăn về danh nghĩa cha con nên không nỡ ra tay. Vương Doãn nói: "Ông họ Lã, đâu phải ruột thịt, lúc Đổng Trác cầm kích ném ông, thì có còn cha con nữa không?”. Lã Bố nghe ra, giết Đổng Trác ngay tại triều đường.

Sai lầm không thể tha thứ của Vương Doãn

Đổng Trác bị giết, thiên hạ vui mừng. Theo Tam quốc chí. Đổng Trác truyện. Bùi Trùng Chi chú dẫn anh hùng ký, xác Đổng Trác bị phơi trên phố, lính gác lấy bấc đèn cắm vào rốn Trác, châm lửa cháy như đèn dầu.

Nhưng sau khi thắng lợi, Vương Doãn phạm phải sai lầm không thể tha thứ như Viên Thiệu, giết hàng loạt người vô tội. Bố đẻ Sái Văn Cơ là đại học giả Sái Ung cũng không thoát. Theo Tam quốc chí. Đổng Trác truyện. Bùi Tùng Chi chú, dẫn Hậu Hán thư của Tạ Thừa: Khi giết Sái Ung, rất nhiều người can ngăn. Vương Doãn nói, năm xưa Hiếu Võ đế không giết Tư Mã Thiên, hậu quả là để lọt Sử ký - một cuốn sách tai hại. Nay vận nước rối ren, giặc giã khắp nơi, binh lính Đổng Trác còn đóng ở ngoại thành, để kẻ gian cầm bút bên cạnh ấu chúa sao được?

Bùi Tùng Chi cho rằng chưa chắc Vương Doãn nói vậy, nhưng chuyện Vương Doãn giết Sái Ung, giết nhiều người vô tội, là có thực.

Vậy nên, bộ hạ Đổng Trác liều mạng đánh vào Trường An, hậu quả là Vương Doãn lại bị bêu thây ngoài phố, chỉ mỗi Lã Bố mở đường máu chạy ra khỏi Vũ quan, đến Nam Dương nhập bọn với Viên Thuật. Triều chính rơi vào tay Lý Giác và Quách Tự, bộ hạ của Đổng Trác. Hai tên này cũng chẳng kém Đổng Trác, hành hạ vua tới số. Hán Hiến đế rơi vào tình cảnh tránh hùm gặp hạm. Tệ hại hơn, hai tên tranh ăn, nội bộ lục đục. Lý Giác đem vua về doanh trại của y. Quách Tư thì bắt bá quan văn võ đem về doanh trại làm con tin. Về sau, cả hai kiệt sức, quân sĩ chết hàng vạn, tình hình mới lắng xuống.

Tháng bảy năm Hưng Bình thứ hai (196 sau công nguyên), bộ tướng của Lý Giác là Dương Phụng và cháu của Đổng Thái hậu là Đổng Thừa rước vua về Lạc Dương. Một năm trời lang thang, vua trở thành "lãng tử”, tháng bảy năm Kiến An thứ nhất, mới về đến Lạc Dương. Nhìn kinh thành đổ nát, nhà vua muốn khóc mà không còn nước mắt.

Loạn lạc là nỗi bất hạnh lớn cho đất nước, nhưng lại là dịp may để các chư hầu Quan đông tranh bá đồ vương. Đồng thời cũng là một sự thử thách lòng trung nghĩa với đất nước với dân tộc, và cũng là cơ hội đế các vị Quan đông phát triển thế lực.

Cuộc đối thoại chiến lược với Mao Giới

Giờ đây nhìn lại, chỉ mỗi Tào Tháo là nắm bắt được cơ hội ngàn vàng đó. Sau khi tiếp quản Cổn Châu, Tào Thào có cuộc đối thoại với mưu sĩ Mao Giới. Cuộc đối thoại này đặt nền móng cho chiến lược chính trị, kinh tế và quân sự của Tào Tháo trong một thời gian dài sau đó.

Mao Giới phân tích tình hình, nói với Tháo, giờ đây thiên hạ rối ren (thiên hạ phân băng), hoàng đế phiêu dạt (quốc chủ thiên di), kinh tế suy sụp (sinh dân phế nghiệp) tai họa đầy rẫy (cơ cẩn lưu vong) , có thể nói, đất nước không yên (công gia vô kinh tuế chi trù), dân tình chán nản (bách tính vô an quốc chi chí). Tình hình này khó có thể tồn tại (nam dĩ trì cửu). Lúc này rất cần người có tài để cứu vãn tình thế, và cũng là lúc dựng nghiệp Bá (Bá vương chi nghiệp). Những người có điều kiện, tỉ như Viên Thiệu, Lưu Biểu tuy có thực lực (sĩ dân chúng cường) nhưng tầm nhìn hạn hẹp (vô kinh viễn chi lự) và không có căn bản (vị hữu thụ cơ kiến bản giả dã).

Căn bản là gì? Một là chính nghĩa. Hai là thực lực. Thực lực, trước hết là thực lực kinh tế. Vì rằng quân đi lương thảo đi theo. Không có lương thực, làm sao đánh giặc? Trên thực tế, chiến tranh không chỉ là cuộc đọ sức về quân sự, mà còn là cuộc đọ sức về kinh tế.

Đương nhiên, chiến tranh không chỉ đọ sức về thực lực, mà còn đọ sức về nhân tâm, được lòng người sẽ được thiên hạ. Có chính nghĩa thì danh chính ngôn thuận, mới có khả năng giành thắng lợi, vậy nên có câu binh nghĩa giả thắng (có chính nghĩa mới đánh thắng). Có sức mạnh kinh tế thì sĩ khí mới cao, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tiến thoái ung dung, đó gọi là thủ vị dĩ tài. Tóm lại, có đủ hai điều kiện đó, khi tiến có thể đánh, khi lui có thể giữ (tiến khả công, thoái khả thủ).

Kính cẩn tiếp thu "lời vàng” mưu sĩ

Mao Giới kiến nghị với Tào Tháo 3 điều: Phụng sự vua, lấy danh nghĩa vua mà thảo phạt kẻ chống đối; phát triển nông nghiệp, trữ lương thực cho quân đội. Làm được vậy sẽ nên nghiệp bá (phụng thiên tử nhi lệnh bất thần, tu canh thực, xúc quân tư. Như thử tắc bá vương chi nghiệp khả thành dã).

Vì sao phải phụng sự nhà vua? Vì vua không những là nguyên thủ quốc gia, mà còn là con trời, tức "thiên tử”, cũng là cha của thiên hạ, tức "vua cha” (quân phụ). Quan niệm này hình thành từ đời Tây Chu. Đời Tây Chu tuy không gọi là hoàng đế, nhưng từ "thiên tử” thì có, tức Chu vương, ”chủ của mọi người” (thiên hạ cộng chủ).

Sau đó, Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước, "vương chế” biến thành "đế chế”, "chủ chung” (cộng chủ) biến thành "chủ riêng” (độc chủ), nhưng thay vương bằng hoàng đế thì vẫn là thiên tử. Giờ đây, con đích của trời, cha của thiên hạ cơ khổ lênh đênh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Các lộ chư hầu cát cứ một phương, không ai hỏi han đến nhà vua, rất nhiều người thấy vậy mà chướng tai gai mắt. Giờ đây người nào tôn trọng nhà vua, chắc chắn sẽ được lòng dân.

Đây là tầm nhìn xa thấy rộng của Mao Giới. Tóm lại, "phụng sự nhà vua” là chiến lược chính trị, "phát triển nông nghiệp” là chiến lược kinh tế, "trữ quân lương” là chiến lược quân sự. Có thể coi lời bàn của Mao Giới là "văn kiện có tính cương lĩnh”.

Tào Tháo chấp thuận luôn kiến nghị của Mao Giới. Cách nói của Tam quốc chí là "kính cẩn mà tiếp thu” (kính nạp kỳ ngôn) và thực thi ngay lập tức. Như đã nói ở phần trên, lập "đồn điền”, tức tu canh thực, xúc quân tư. Chỉ còn mỗi việc chưa làm là phụng thiên tử.

"Nhân vật phụ” ra tay

Nhưng công việc phụng thiên tử cũng không dễ. Sau khi tiếp thu kiến nghị của Mao Giới, Tào Tháo cử người đi Trường An liên hệ với triều đình, bị Thái thú Hà Nội Trương Dương không cho quá cảnh. Khi ấy có một người tên là Đổng Chiêu ra tay giúp.

Đổng Chiêu là người mà tiên sinh Trần Nhĩ Đông trong "chuyện phiếm” (nhàn thoại tam phân) có bình luận về vai trò của ông ta: "Chưa đủ tư cách là nhân vật phụ” trong Tam Quốc. Nhưng thực tế Đổng Chiêu rất nặng ký mỗi khi xuất hiện trong trường hợp gay cấn.

Thí dụ, việc Tào Tháo rước thiên tử về Hứa huyện, Trần Nhĩ Đông cho là mưu của Đổng Chiêu lợi dụng "chiêu bài thiên tử”; Về sau, Tháo được phong "Ngụy công”, "Ngụy vương”. Tam quốc chí cũng nói đó là "tác phẩm của Đổng Chiêu”. Thực ra không phải tất cả là công của Đổng Chiêu, trước hết là do đề nghị của Mao Giới. Có điều, việc phụng thiên tử thành công, Đổng Chiêu đóng góp phần không nhỏ.

Đổng Chiêu vốn là người của Viên Thiệu. Thiệu nghe lời dèm pha, không tin ông ta. Ông ta bỏ đi Lạc Dương, nửa đường được Trương Dương thu nạp. Thấy sứ giả của Tào Tháo bị Trương Dương ngăn trở, Đổng Chiêu bảo Trương Dương: "Tướng quân đừng nghĩ rằng Tào Tháo và Viên Thiệu là một, tôi thấy hai người ấy sớm muộn cũng có ngày đối đầu, mà phần thắng chắc chắn là Tào Tháo, bởi vì Tháo là anh hùng thời nay. Nay Tào Tháo nắm quyền Cổn Châu Mục, sứ giả của Tháo đi gặp thiên tử qua lãnh địa của tướng quân (thực ra bị Trương Dương ngăn trở). Đây là cái duyên giữa tướng quân với Tào Tháo. Lưu lại một chút nhân tình, rồi sau tướng quân với Tháo sẽ thành bầu bạn”.

Thế là Trương Dương tâu lên triều đình, tiến cử Tào Tháo. Đổng Chiêu còn bỏ tiền túi mua quà tặng Lý Giác và Quách Tư. Từ đó, Tào Tháo được lui tới chốn triều đình. Chuyện này xảy ra vào năm Sơ Bình thứ ba, đời Hán Hiến đế.
 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại