Tam Quốc Diễn Nghĩa » Danh bạ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm
Mã Siêu - Triệu Vân - Quan Vũ - Lưu Bị - Trương Phi - Gia Cát Lượng





  001. Bàng Đức & Hứa Chử  
  002. Cao cán & Hoa Hùng  
  003. Điển Vi & Trương Liêu  
  004. Khương Duy & Mã Siêu  
  005. Quan Vũ & Trương Phi  
  006. Nhan Lương & Lã Bố  
  007. Phan Chương & Thái Sử Từ  
  008. Triệu Vân & Hoàng Trung  
  009. Tôn Sách & Cam Ninh  
  010. Từ Hoảng & Trương Cáp  
  011. Đặng Chi & Vương Bình & Trương Dực & Trương Ngực  
  012. Lưu Bị & Gia Cát Lượng & Quan Vũ & Trương Phi  
  013. Tôn Càn & Giản Ung & My Chúc & My Phương  
  014. Mi phu nhân & Tôn phu nhân & Cam phu nhân  
  015. Tào Tháo & Tào Phi & Tào Duệ & Tào Phương  
  016. Tôn Kiên & Tôn Quyền & Tôn Sách  
  017. Tư Mã Ý & Tư Mã Sư & Tư Mã Chiêu & Tào Chân  
  018. Lưu Phong & Chu Thương & Quan Bình & Mạnh Đạt  
  Bàng Thống  
  Bàng Đức  
  Cam Ninh  
  Cao Thuận  
  Chu Du  
  Chu Thái  
  Chu Thương  
  Cố Ung  
  Công Tôn Toản  
  Gia Cát Cẩn  
  Gia Cát Lượng  
  Giả Hủ  
  Giản Ung  
  Hạ Hầu Bá  
  Hạ Hầu Uyên  
  Hạ Hầu Đôn  
  Hà Tiến  
  Hán Hiến Đế  
  Hàn Toại  
  Hàn Đương  
  Hoàng Cái  
  Hoàng Trung  
  Hứa Chử  
  Hứa Du  
  Khổng Dung  
  Khương Duy  
  Kỷ Linh  
  Lã Bố  
  Lã Mông  
  Lã Phạm  
  Lăng Thống  
  Liêu Hóa  
  Lính nhà Ngô, Ngụy, Thục  
  Lỗ Túc  
  Lục Tốn  
  Lưu Bị  
  Lưu Bị.  
  Lưu Bị..  
  Lưu Bị...  
  Lưu Biểu  
  Lưu Diệp  
  Lưu Kỳ  
  Lưu Phong  
  Lý Nho  
  Lý Thôi  
  Lý Túc  
  Lý Điển  
  Mã Lương  
  Mã Siêu  
  Mã Tốc  
  Mã Đại  
  Mã Đằng  
  Mãn Sủng  
  Mạnh Đạt  
  My Phương  
  My Trúc  
  Ngụy Diên  
  Ngụy Tục  
  Nhạc Tiến  
  Nhan Lương  
  Phan Chương  
  Phàn Trù  
  Pháp Chính  
  Phi Vĩ  
  Phùng Kỷ  
  Quách Dĩ  
  Quách Hoài  
  Quách Đồ  
  Quan Bình  
  Quan Hưng  
  Quan Vũ  
  Quan Vũ.  
  Sái Mạo  
  Tào Chân  
  Tào Hồng  
  Tào Hưu  
  Tào Nhân  
  Tào Phi  
  Tào Tháo  
  Tào Tháo.  
  Thẩm Phối  
  Thư Thụ  
  Tiêu Chu  
  Tôn Kiên  
  Tôn Quyền  
  Tống Hiến  
  Trần Khuê  
  Trần Thức  
  Trần Đăng  
  Triệu Vân  
  Trình Dục  
  Trình Phổ  
  Trương Bào  
  Trương Cáp  
  Trương Chiêu  
  Trương Dực  
  Trương Lỗ  
  Trương Ngực  
  Trương Nhượng  
  Trương Ôn  
  Trương Phi  
  Trương Phi.  
  Trương Tế  
  Từ Hoảng  
  Tư Mã Chiêu  
  Tư Mã Sư  
  Tư Mã Ý  
  Từ Thịnh  
  Tuân Du  
  Tuân Úc  
  Tưởng Khâm  
  Tưởng Uyển  
  Văn Sú  
  Viên Thiệu  
  Viên Thuật  
  Viên Thượng  
  Vu Cấm  
  Vương Bình  
  Vương Doãn  
  Y Tịch  
  Đặng Ngải  
  Điền Phong  
  Điển Vi  
  Đinh Phụng  
  Đoàn Khuê - Kiển Thạc  
  Đổng Trác  
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại