Tam Quốc Diễn Nghĩa » Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm
GIA CÁT LƯỢNG LIÊN PHẢ

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Năm Quang Hoà 4

181

1

- Gia Cát Lượng Sinh ra đời. người anh là Gia Cát cẩn 4 tuổi Hán Hiến đế ra đời.

- Trung Bình 1

184

4

- Tháng 2 khởi nghĩa Hoàng Cân Tháng 3 họa bè đảng. phái Thanh lưu nhiều nhân sĩ bị giam cầm, bởi chính sách mềm dẻo của chính phủ mà được tha.

- Trung Bình 6

189

9

- Mẹ là Chương Thị từ trần.

Tháng 4 Linh đế băng hà.

Tháng 8 ngoại thích Hà Tiến bị Hoạn quan sát hại,

Tháng 9 Đổng Trác phế bỏ Thiếu đế lập ra Hiến đế.

- Sơ Bình 1

190

10

- Tháng Giêng họ Viên cố gắng sắp xếp liên minh Quan Đông chống Đổng Trác.

Tháng 3. Đổng Trác dời đô về Tràng An.

Lưu Biểu được bổ nhiệm làm Kinh Châu mục.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Sơ Bình 2

191

11

- Tôn Kiên đánh vào Lạc Dương Tháng 10 Lưu Bị được bổ nhiệm làm Bình Nguyên lệnh.

- Sơ Bình 3

192

12

- Cha là Gia Cát Khuê từ trần. Tháng 4 Đổng Trác bị mưu sát, Lý Thôi, Quách Dĩ đánh vào Tràng An.

Từ Thứ, Thạch Thao ẩn cư ở Kinh Châu.

- Hưng Bình 1

114

14

- Anh là Gia Cát cẩn và mẹ kế cùng đến Giang Đông, Gia Cát Lượng và em trai là Gia Cát Quân, ở với người chú là Gia Cát Huyền.

- Hưng Bình 2

195

15

- Gia Cát Huyền được bổ nhiệm là Thái thú chương Châu. Gia Cát Lượng cùng đi với ỏng ta đến Nam Xương

- Kiến An 1

196

16

- Tào Tháo đón Hiến đế đến Hứa Đô. tự nhận là Tư Không đại tướng quân.

- Kiến An 2

197

17

- Tháng Giêng, Gia Cát Huyền mất, Gia Cát Lượng ẩn cư ở Long Trung.

Viên Thuật tự xưng đế.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến An 3

198

18

- Gia Cái Lượng thường đọc Lương Phụ Ngâm, sinh hoạt (thường là nắng cày ruộng, mưa đọc sách.

Lưu Biểu bình định được 8 quận Kinh Châu .

- Kiến An 4

199

19

- Kết giao với bạn hữu như Từ Thứ. Thôi Châu Bình, Thạch Thao, Tôn Bàng Đức Công. Tôn Tư Mã Huy làm thầy.

Lưu Bị và Đổng Thừa mưu sát Tào Tháo bị thất bại.

- Kiến An 5

200

20

- Gia Cát Cẩn làm quan ớ Đông Ngô,

Tháng 10 Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu ở Quan Độ.

- Kiến An 6

201

21

- Tháng 9. Tào Tháo đánh Lưu Bị. Lưu Bị theo về với Lưu Biểu.

- Kiến An 7

202

22

- Tháng 5. Viên Thiệu từ trần

- Kiến An !0

205

25

- Tào Tháo đánh chiếm bốn châu Ký, Thanh, u. Tinh, trở thành viên tướng mạnh bậc nhất Trung Quốc.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến An 12

207

27

- Lưu Bị 3 lần đến lều cỏ, Gia Cál Lượng đưa ra Long Trung Sách hoạch định chia ba thiên hạ.

Lưu Thiện ra đời.

- Kiến An 13

208

28

- Tháng 7, Tào Tháo nam chinh đánh Kinh Châu.

Tháng 8, Lưu Biểu mất.

Tháng 9, Kinh Châu đầu hàng Lưu BỊ, Gia Cát Lượng thua trận ở Đương Dương chạy đến Hạ Khẩu. Gia Cát Lượng sang Đông Ngô bàn việc liên minh hai bên. Tháng 11 liên quân Tôn - Lưu đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích .

- Kiến An 14

209

29

- Lưu Bị bổ nhiệm Gia Cái Lượng làm quân sư Trung lang tướng, bình định được 4 quận Kinh Châu đóng ở Công An.

- Kiến An 16

211

31

- Thái thú ích Châu là Lưu Chương đón Lưu Bị vào Thục. Bàng Thống cùng đi, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi giữ Kinh Châu.

- Kiến An 17

212

32

- Tôn Quyền đến ở Kiến Nghiệp Tháng 12 Lưu Bị khởi nghĩa ớ Phù Thành thảo phạt Lưu Chương.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến An 18

213

33

- Tháng 5 Tào Tháo tự thăng làm Tào công

Lưu Bị vây đánh Lạc Thành. Bàng Thống tử trận.

- Kiến An 19

214

34

- Gia Cát Lượng lệnh cho Quan Vũ giữ Kinh Châu, tự mình dẫn Trương Phi, Triệu Vân vào Thục. Tháng 5 hợp quân với Lưu Bị, Lưu Chương đầu hàng.

Lưu Bị vào Thành Đô. chiếm được Ba Thục, cử Gia Cát Lượng làm Tướng quân. Tả tướng quân và Đại tư mã.

- Kiến An 20

215

35

- Gia Cát Lượng phụng mệnh điều hành nước Thục, đề bạt nhân tài.

Lưu Bị và Tôn Quyền bị sự kiện Kinh Châu làm quan hệ xấu đi. Tào Tháo tiến đánh Hán Trung, Trương Lỗ đầu hàng...

Tháng 7 Tôn - Lưu cùng chia Kinh Châu.

- Kiến An 21

216

36

- Tháng 5 Tào Tháo xưng là Ngụy Vương.

Lưu Bị tiến quân vào Hán Trung.

- Kiến An 23

218

39

- Gia Cát Lượng ở lại giữ Thành Đô tăng cường cho Hán Trung, phụ trách việc hậu cần cho tiền tuyến.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến An 24

219

39

- Tháng 5 Lưu Bị đánh được Hạ Hầu Uyên chiếm Hán Trung.

Tháng 7 Lưu Bị tự phong là Hán Trung Vương.

Tháng 8 Quan Vũ phát động chiến dịch Tương Phàn vây đánh Tào Nhân. Tháng 10 Ngô Ngụy thành lập phe đồng minh. Lã Mông tập kích giết Quan Vũ, Kinh Châu thất thủ.

- Kiến An 25

220

40

- Tháng Giêng. Tào Tháo mất.

Tháng 10 Tào Phi thoái vị phế bỏ Hán Hiến đế. lập ra chính quyền Tào Ngụy, Đông Hán chính thức mất

Ở Thục Hán. Pháp Chính từ trần.

Chương Vũ 2 của Thục

Hán

Hoàng Sơ 3-Ngô

Hoàng Vũ 1

221

41

- Tháng 4. Lưu BỊ lên ngôi Hoàng đế đổi quốc hiệu là Hán, sử gọi là Thục Hán, Gia Cát Lượng làm Thừa tướng. Tháng 7 Trương Phi bị ám sát chết, Gia Cát Lượng làm thay chức Tư lệ hiệu uý.

- Chưưng Vũ

2

222

42

- Tháng 2, Lưu Bị xuất binh vào Kinh Châu, đánh Đông Ngô.

Tháng 6 Lục Tốn tại Di Lăng đại phá Lưu Bị. Lưu Bị rút về thành Bạch Đế, dưỡng bệnh ở cung Vĩnh An.

Tôn Quyền tự phong làm Ngô Vương. Ở Thục Hán. Mã Siêu bi bệnh từ trần.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến Hưng 1 của Thục

223

43

- Gia Cát Lượng đến Vĩnh An thăm Lưu Bị.

Tháng 4. Lưu Bị băng hà. di chúc gửi con cho Gia Cát Lượng.

Tháng 5, Lưu Thiện lên ngôi Hoàng đế, phong Gia Cát Lượng làm Vũ hương Hầu kiêm ích Châu mục.

Tháng 6. Nam Trung làm phản. Gia Cát Lượng phái Đặng Chi đàm phán với Tôn Quyền, Ngô. Thục lập lại đồng minh.

- Kiến Hưng 2

224

44

- Gia Cát Lượng trọng dụng những trưởng lão hiền tài ích Châu, toàn lực ổn định cục diện chính trị Thục Hán.

- Kiến Hưng 3

225

45

- Tháng 3, Gia Cát Lượng nam chinh bình định 4 quận.

Tháng 12 đem quân thắng trận trở về Thành Đô.

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến Hưng 4

226

46

- Tào Phi mất, con là Tào Tuấn nối ngôi. Gia Cát Lượng nhân cơ hội đó tích cực chuẩn bị việc bắc phạt.

Kiến Hưng 5

Ngụy đại hoà

1

227

47

- Tháng 3, Gia Cát Lượng dâng Xuất Sư Biểu, dến Hán Trung khiêu chiến Tào Ngụy.

Con trai cả của Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm ra đời.

- Kiến Hưng 6

228

48

- Mùa xuân, chiến dịch Nhai Đình, Mã Tắc bị Trương Cáp dánh bại, gạt lệ chém Mã Tắc, Gia Cát Lượng xin tự giáng chức làm Hữu tướng quân, tướng quân, làm việc ở phủ Thừa tướng.

Tháng 12 bắc phạt lần thứ 2, đánh Trần Thương, không được gì phải rút.

- Kiến Hưng 7

229

49

- Mùa xuân Gia Cát Lượng bắc phạt lần thứ 3, bình định được Vũ Đô, Âm Bình, lại làm thừa tướng Tháng 4, Tôn Quyền xưng đế, tháng 9, lập kinh đô ớ Kiến Nghiệp.

ở Thục Hán. Triệu Vân bị bệnh mất.

Kiến Hung 8

Ngô Hoàng

Long 2

230

50

Gia Cát Lượng ngăn cản hữu hiệu Đại tướng Tào Chân của Tào Ngụy nam chinh

Niên hiệu

Dương

lịch

Tuổi

Ghi chép việc lớn

- Kiến Hưng 9

231

51

- Tháng 2, Gia Cát Lượng lấy Trâu gỗ. ngựa máy tiến công Kỳ Sơn.

Tháng 5 đánh bại Tư Mã Ý. Tháng 6. đánh bại Trương Cáp.

Lý Nghiêm giả truyền thánh chỉ, Gia Cát Lượng rút quân, lưu đày Lý Nghiêm.

- Kiến Hưng 11

233

53

- Gia Gít Lượng đóng quân ở Tà Cốc, lại chuẩn bị bắc phạt.

- Kiến Hưng 12, Ngụy Thanh Long 2, Ngô Gia Hoà 3

234

54

- Tháng 2, Gia Cát Lượng dẫn 10 vạn quân lại bắc phạt, đối trận với Tư Mã Ý ở gò Ngũ Trượng cạnh Vị Thủy.

Tháng 8 bị bệnh mất ở gò Ngũ Trượng.

Đánh máy: hoi_ls

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN, 2003 (Tái bản lần II)

Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online

Được bạn: Mọt Sách đưa lên

vào ngày: 1 tháng 11 năm 2013
 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại