Tam Quốc Diễn Nghĩa » Các sự kiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm


Ngày rằm tháng tư năm Kiến Ninh thứ hai (167 sau công lịch) vua ngự điện Ôn Đức. Tự nhiên có cơn gió to ầm ầm từ góc điện nổi lên, rồi thấy một con rắn xanh lớn ở trên xà nhà quăng xuống quằn quại trên long án. Vua kinh hoàng ngã đùng ra, các quan tả hữu vội cứu vực vào cung; ở ngoài văn võ cũng sợ chạy cả. Được một lát con rắn biến mất và bỗng nhiên mưa to, sấm sét ầm ầm; lại thêm mưa đá rào rào mãi đến nửa đêm mới tạnh, đổ nhà đổ cửa không biết bao nhiêu mà kể - đón xem tại hồi 1.


Tháng Hai năm Kiến Ninh thứ Tư (169 sau Công Nguyên), tỉnh Lạc Dương có động đất, nước bể dâng lên ngập lưng trời, dân cư ở viên biển bị sóng lớn cuốn trôi đi mất cả - đón xem tại hồi 1.Về sau bọn hoạn quan là Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Đoan Khuê, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng, cả thảy mười người gọi là mười quan "thường thị” bè đảng với nhau kéo cánh làm càn. Nhà vua tin dùng tôn trọng Trương Nhượng, gọi là "Á phụ” (nghĩa là vua coi như cha). Từ đấy chính sự trong triều ngày càng đổ nát, lòng người náo loạn, giặc cướp nổi lên như ong - đón xem tại hồi 1.


Trương Giác vốn thi tú tài trượt, nhân thế bực mình vào núi hái thuốc. Đi đường gặp một ông cụ già mặt tròn mắt biếc, tay chống gậy lê, gọi Trương Giác vào trong một cái động, trao cho ba quyển sách và bảo rằng: "Đây là cuốn "Thái bình yêu thuật”, có được cuốn này ngươi nên thay trời dạy người, để cứu lấy đời. Nếu sau này manh tâm tà gian ắt bị ác báo”. Trương Giác sụp xuống lạy, hỏi họ tên thì cụ già nói: "Ta là Nam Hoa lão tiên”, nói đoạn hoá ra một trận gió biến mất. Trương Giác được ba quyển sách ấy đem về ngày đêm học tập, không bao lâu biết đủ các phép hô gió mưa, tự xưng là Thái Bình đạo nhân - đón xem tại hồi 1.


Quan thái thú Lưu Yên, người làng Kính Lăng, đất Giang Hạ, dòng dõi Lỗ Cung vương nhà Hán, nghe tin quân giặc sắp đến, liền triệu quan hiệu uý Châu Tĩnh đến bàn luận. Tĩnh nói: "Quân giặc nhiều, quân ta ít, ông nên tức khắc chiêu mộ thêm quân thì mới kịp ứng phó". Lưu Yên cho là phải, bèn sai treo bảng mộ quân - đón xem tại hồi 1.


Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đốt hương lạy hai lạy thề rằng: Chúng tôi là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, dẫu rằng khác họ, song đã kết làm anh em, thì phải cùng lòng hợp sức, cứu khốn phù nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định muôn dân. Chúng tôi không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ muốn chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng. Hoàng thiên hậu thổ soi xét lòng này. Nếu ai bội nghĩa quên ơn thì trời người cùng giết - đón xem tại hồi 1.Rồi mổ trâu đặt tiệc, tụ họp dũng sĩ trong làng được ba trăm người, cũng đến vườn đào uống một bữa rượu thật say - đón xem tại hồi 1.


Hà Tiến bị năm mươi tên đao phủ sát hại tại cửa Gia Đức, cung Trường Lạc - đón xem tại hồi 3.


Đổng Trác & Điêu Thuyền- đón xem tại hồi 8.


Lã Bố & Điêu Thuyền - đón xem tại hồi 9.
Lã Bố & Trương Liêu truy sát Tào Tháo ở thành Bộc Dương- đón xem tại hồi 11.


Đào Khiêm nhường Từ Châu cho Lưu Bị - đón xem tại hồi 12.


Tào Tháo & Lưu Bị uống rượu, luận anh hùng- đón xem tại hồi 21.
Lã Bố bắn tên trúng ngạnh kích ở cửa Nha Môn từ khoảng cách 150 bước (khoảng 120 mét) - đón xem tại hồi 16.


Tào Phi lấy Chân Thị - đón xem tại hồi 33.


Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng - đón xem tại hồi 37.


Trương Phi đại náo cầu Trường Bản - đón xem tại hồi 42.My phu nhân nhảy xuống giếng tự vẫn ngay trước mặt Triệu Vân - đón xem tại hồi 41.Triệu Vân một ngựa cứu A Đẩu - đón xem tại hồi 41.
Tào Tháo cùng các tướng Ngụy - đón xem tại hồi 42.


Tôn Sách & Chu Du - đón xem tại hồi 15.


Lưu Bị một mình một ngựa thoát được sự truy đuổi của Sái Mạo - đón xem tại hồi 34.Quân Tào xuôi theo sông Trường Giang, đánh chiếm Giang Đông - đón xem tại hồi 45.


Lửa cháy trên sông Trường Giang, quân Tào đại bại trong trận chiến Xích Bích - đón xem tại hồi 49.


Quân Thục đánh phá thành của Man vương Mạnh Hoạch - đón xem tại hồi 90.


Quan Vũ qua năm cửa ải chém sáu tướng- đón xem tại hồi 27.


Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng Ngũ hổ đại tướng triều đình Thục Hán: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung - đón xem tại hồi 73.


Mã Siêu truy sát Tào Tháo - đón xem tại hồi 58.


Ngụy Diên vô tình làm tắt mất ngọn đèn bản mệnh của Gia cát Lượng - đón xem tại hồi 103.


Quân Thục Hán đối đầu liên quân Mộc Lộc Đại Vương & Mạnh Hoạch - đón xem tại hồi 90.


Quân Thục Hán bắn tên lửa đốt cháy hang Thượng Phương - đón xem tại hồi 103.


Lưu Bị ra lệnh chém quan học sĩ Tần Bật - đón xem tại hồi 81.


Tôn Sách khóc cha là Tôn Kiên bị chết trận khi mới 37 tuổi - đón xem tại hồi 7.


Quân Đông Ngô diễn tập chuẩn bị cho trận đại chiến Xích Bích - đón xem tại hồi 44.


Các tướng Ngụy giữ ải Đồng Quan bị quân Tây Lương của Mã Siêu bao vây - đón xem tại hồi 58.


Tôn Quyền úy lạo binh sĩ Đông Ngô trước trận Xích Bích hỏa - đón xem tại hồi 44.


Lưu Bị lên ngôi Hán Trung vương - đón xem tại hồi 73.


Tào Tháo tạ thế năm 66 tuổi, linh cữu đưa về Nghiệp Quận - đón xem tại hồi 78.


Quân Đông Ngô phóng hỏa đốt sạch trại của Lưu Bị - đón xem tại hồi 84.


Cam Ninh nửa đếm tập kích doanh trại Ngụy chỉ với 100 quân kỵ - đón xem tại hồi 68.

Quân Lý Thôi & Quách Dĩ giao tranh náo loạn thành Trường An rồi thừa thế cướp bóc của dân - đón xem tại hồi 13.


Quân Thục đánh phá thành Trần Thương - đón xem tại hồi 98.


Lã Thường được Tào Nhân cấp hai nghìn quân ra ngoài thành giao chiến với Quan Vũ ở Phàn Thành - đón xem tại hồi 73.


Tào Tháo sau khi giết hụt Đổng Trác, về đến Trần Lưu tìm cha là Tào Tung dấy binh khởi nghĩa - đón xem tại hồi 5.


Lý Túc dùng vàng bạc mua chuộc Lã Bố về với Đổng Trác nhưng về sau bị chính Lã Bố ra lệnh chém do lơ là canh phòng, bị quân Ngưu Phụ nửa đêm đến cướp trại - đón xem tại hồi 3 và hồi 9.Khổng Minh lui về Hán Trung thao luyện binh mã, tích cóp lương thảo chờ ngày ra quân đánh Ngụy - đón xem tại hồi 97.


Triệu Vân cùng các tướng thu quân về Tân Dã sau khi đánh bại quân Hạ Hầu Đôn ở gò Bác Vọng - đón xem tại hồi 39.


Trương Phi chiếm giữ Cổ Thành, tập hợp binh mã - đón xem tại hồi 28.Vu Cấm đóng quân ở cửa Khoái Khẩu thất trận trước Quan Vũ - đón xem tại hồi 74.


Lưu Bị và con trai Lưu Thiện - đón xem tại hồi 41.


Tào Phi phế truất Hiến Đế để lên ngôi vua - đón xem tại hồi 80.


Tôn Quyền nhận sắc phong Ngô Vương của Tào Phi - đón xem tại hồi 82.


Tôn Sách trong phút lâm chung - đón xem tại hồi 29.


Từ Hoảng dẫn năm trăm tinh binh đi men sông Miện Thủy đánh mặt sau Yển Thành - đón xem tại hồi 76.


Trần Lưu lên ngôi vua theo sự sắp đặt của Đổng Trác - đón xem tại hồi 4.


Đổng Trác dùng hai mươi lăm vạn dân để xây thành My Ổ - đón xem tại hồi 8.


Hoàng Thừa Ngạn, bố vợ Gia cát Lượng cứu Lục Tốn khỏi trận đồ bát quái - đón xem tại hồi 84.


Tôn Kiên bị quân mai phục của Lã Công bắn chết - đón xem tại hồi 7.


Tư Mã Ý bắt được thư của Mạnh Đạt gửi Gia Cát Lượng - đón xem tại hồi 94.


Hạ Hầu Đôn đi săn, gặp Điển Vi đang đuổi hổ - đón xem tại hồi 10.


Tào Tháo hạ lệnh cho các tướng gắng bắt sống Bàng Đức - đón xem tại hồi 67.

 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại