Tam Quốc Diễn Nghĩa » Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm
Ngụy Diên tự là Văn Tràng, người Nghĩa Dương, vốn là thủ hạ dưới trướng đại tướng Sái Mạo của Lưu Biểu. Lưu Bị từ Tân Dã thua chạy ngang qua Tương Dương, do Sái Mạo hàng Tào Tháo, cự tuyệt không thu nạp ông, Ngụy Diên chém chết tướng sĩ giữ cửa thành đuổi theo Lưu Bị nhưng do không tìm được Lưu Bị nên ông đã đi theo thái thú Trường Sa là Hàn Huyền. Hàn Huyền ngạo mạn vô lễ không chịu trọng dụng ông. Quan Vũ đến đánh Trường Sa, dẫn quân tới chân thành. Vào thời khắc quan trọng khi Hàn Huyền muốn giết oan Hoàng Trung, Ngụy Diên đã chém chết đao phủ cứu Hoàng Trung, lại khích lệ binh sĩ giết Hàn Huyền đầu hàng Quan Vũ. Khi Lưu Bị dẫn quân đánh Xuyên, Ngụy Diên và Hoàng Trung làm tùy quân đại tướng, lập nên rất nhiều chiến công, được phong làm Dương Vũ tướng quân. Khi Lưu Bị đoạt Hán Trung, Ngụy Diên phối hợp với Trương Phi đánh bại Trương Cáp, đoạt ải Ngõa Khẩu, chặn cướp lương thảo tại Dương Bình, lại bắn bị thương Tào Tháo tại Tà Cốc. Sau khi Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương, đề bạt Ngụy Diên làm Thái thú Hán Trung, lệnh cho ông làm Tổng đốc binh mã trấn giữ Đông Xuyên, không lâu sau lại gia phong làm Trấn bắc tướng quân. Trước khi Lưu Bị đánh Ngô đã lệnh Phiêu kị tướng quân Mã Siêu và em trai ông ta là Mã Đại giúp Ngụy Diên trấn thủ Hán Trung.Sau khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh điều Ngụy Diên lên phía nam chống Mạch Hoạch, đổi Mã Siêu về giữ Hán Trung. Không Minh đánh lên phía Nam, Ngụy Diên và Triệu Vân cùng làm đại tướng đi theo, làm tiền bộ tiên phong, nhiều lần lập được đại công. Khi quân Thục đánh Ngụy, Ngụy Diên với thân phận là Trấn bắc tướng quân, Lệnh thừa tướng tư mã, Thứ Sử Lương Châu, Đô Đình Hầu, là viên đại tướng lớn nhất dưới tay Khổng Minh, lập nên bao công lao lừng lẫy, uy danh hiển hách. Trước khi qua đời, Khổng Minh giao lại binh quyền cho Trưởng sử là Dương Nghi, sắp xếp Ngụy Diên đi đoạn hậu cho đại quân. Ngụy Diên không phục với cách sắp xếp ấy, nên sau khi Khổng Minh chết ông đả kích Dương Nghi, tranh đoạt binh quyền, bị Mã Đại vốn là người được Khổng Minh sắp đặt từ khi còn sống giết chết.

Suốt cuộc đời Ngụy Diên luôn mang sắc thái một bi kịch. Bi kịch cuộc đời ông là do tính cách cá nhân và tinh thần thời đại tạo ra. Khi lịch sử chưa tạo ra ý thức dân tộc kiểu cởi mở trên đất nước cổ xưa nhưng lại tạo ra một Ngụy Diên với tính cách vô cùng dị thường.

1-Đánh trận luôn cố gắng quên mình, thích đánh các trận khó:

Sai khi Ngụy Diên gia nhập tập đoàn của Lưu Bị, lúc đầu ông vốn không được coi là một vi tướng nổi tiếng nhưng ông chiến đấu anh dũng, thích chiếm công đầu, dù thua trận nhưng vẫn không nhụt chí, rốt cuộc lăn lộn trên chiến trường cũng rèn luyện ông thành một viên chiến tướng ưu tú. Khi Ngụy Diên và Hoàng Trung cùng Lưu Bị vào Xuyên, một lần Lưu Bị sai Hoàng Trung tới Lạc Thành đánh phá doanh trại của tướng Xuyên là Lãnh Bào, Đặng Hiền. Ngụy Diên một mực đòi đi đánh trận thay Hoàng Trung, lại kiên quyết tranh đi với Hoàng Trung, cuối cùng cả hai người đưa ra biện pháp tỉ thí võ nghệ trước mặt Lưu Bị, ai thắng sẽ được đi đánh giặc, sau được Lưu Bị khuyên giải. Quân sư đi theo quân đội là Bàng Thống phân định hai người, mỗi người đánh một nơi, Hoàng Trung đánh Lãnh Bào còn Ngụy Diên đánh Đặng Hiền, ai thắng trước thì là người lập công đầu. Ngụy Diên không cam tâm với cách sắp xếp như vậy, ông ngấm ngầm dò la và biết được Hoàng Trung hạ lệnh cho quân đội canh bốn thổi cơm canh năm xuất phát, liền dặn dò quân lính của mình canh hai thổi cơm canh ba xuất phát, hành động trước Hoàng Trung một bước. Đi được nửa đường ông lại hạ lệnh đánh doanh trại của Lãnh Bào trước, hy vọng đánh Lãnh Bào xong sẽ đi đánh Đặng Hiền, một mình tấn công hai doanh trại của giặc. Nhưng Lãnh Bào đã dò la tin tức từ trước, vốn có sự chuẩn bị nên Ngụy Diên bị thua thiệt, may có Hoàng Trung đến cứu. Một lần nữa khi Trương Lỗ sai Mã Siêu xâm phạm cửa ải Hà Manh, cùng Lưu Chương hiệp công Lưu Bị. Lưu Bị, Khổng Minh sai Trương Phi ra đánh, Ngụy Diên dẫn theo năm trăm quân bí mật đi trước. Ngụy Diên vừa tới quan ải đã đánh bại quân tiên phong của địch, nhưng ông chưa cam tâm, thừa thế đuổi theo, muốn chiếm công đầu của Trương Phi, múa đao đánh với Mã Siêu nhưng không ngờ là đánh với Mã Đại. Ngụy Diên đánh bại Mã Đại, xua quân đuổi theo, không ngờ bị Mã Đại quay lại bắn cho một mũi tên vào bả vai bên trái khiến ông bị thua phải chạy về, may gặp Trương Phi tới cứu. Qua đây ta có thể thấy viên tướng trẻ Ngụy Diên tuy thiếu kinh nghiệm trên chiến trường nhưng chiến đấu rất dũng mãnh, hiếu thắng luôn muốn tranh công đầu.

Ngụy Diên trưởng thành rất nhanh trên chiến trường. Nửa cuối thời kỳ Lưu Bị tranh đoạt Hán Trung, Ngụy Diên đem quân ra khỏi Tà Cốc chặn đánh Tào Tháo. Tháo gọi Ngụy Diên ra hàng, Diên lớn tiếng chửi mắng Tháo, vác đao ra đánh với Bàng Đức. Khi thấy quân mình đã chiếm được doanh trại hậu phương của quân Tào, ông bèn giả vờ thua chạy. Tào Tháo xua quân về ứng cứu hậu phương, ông lại xuất kỳ bất ý lao ra trước mặt Tào Tháo, nhanh ***ng giương cung lắp tên bắn Tào Tháo bị thương. Tào Tháo ngã nhào xuống ngựa, gãy mất răng cửa. Trận chiến này khiến Tào Tháo không thể không bỏ Hán Trung. Lần thứ hai Khổng Minh dãn quân ra Kỳ Sơn, nước Ngụy sai Hổ Uy tướng quân Vương Song làm tiền bộ tiên phong trấn giữ cửa ải. Vương Song sử thanh đại đao nặng sáu mươi cân, đeo hai cây cung thiết loan, giấu trong mình ba quả lưu tinh trùy, ném ra bách phát bách trúng, có sức khỏe muôn người không địch nổi. Vương Song chém liên tục mấy viên đại tướng của Thục, Khổng Minh không thể nào tiến binh. Do lương thảo gặp khó khăn nên đành phải lui thu xếp lui quân. Ngụy Diên được giao lệnh chặn Vương Song tại đường Trần Thương, trước khi rút đi lại sai trương cờ Ngụy Diên đằng trước để dụ Vương Song đuổi theo. Ba mươi kỵ binh nước Thục nấp bên doanh trại Vương Song từ trước thừa cơ hùa ra đốt trại quân Tào, Vương Song thấy doanh trại của mình sáng rực một góc trời vội kéo quân về tiếp cứu. Vừa tới sườn núi, Ngụy Diên quất ngựa xông ra, lao thằng tới Vương Song, Vương Song không kịp trở tay, bị Ngụy Diên chém chết. Ngụy Diên dẫn theo ba mươi kỵ binh từ từ lui về Hán Trung.

Khi Khổng Minh chọn Mã Tốc là người học thuộc binh thư từ nhỏ làm người trấn thủ Nhai Đình, sai thượng tướng Vương Bình giúp đỡ, lại sai Cao Tường đóng quân ở Liễu Thành gần đó nhằm ứng cứu cho Nhai Đình khi nguy cấp, sau đó lại nghĩ Cao Tường không phải là đối thủ của Trương Cáp nên cho gọi Ngụy Diên tới đóng quân phía sau Nhai Đình. Ngụy Diên hỏi Khổng Minh :" Tôi là tiền bộ tiên phong đáng ra phải để cho tôi đi trước đánh giặc, sao lại sắp xếp tôi vào nơi an nhàn như vậy ? ". Khổng Minh giải thích :" Nay lệnh cho ông đi tiếp ứng Nhai Đình là nơi có con đường quan trọng nối liền Dương Bình với Quan Trung, là yết hầu của Hán Trung, vốn là nhiệm vụ lớn, sao lại gọi là an nhàn ? ". Ngụy Diên nghe xong mới vui vẻ dẫn quân đi. Sau khi Mã Tốc thua chạy, để mất Nhai Đình, Ngụy Diên đánh lui tướng tiên phong của Ngụy là Trương Cáp, lại kéo quân đi đoạt lại Nhai Đình, bị quân Ngụy bao vây từ ba phía nhưng ông không hề run sợ, được Vương Bình cứu thoát, lại tổ chức binh lực tiếp tục đánh chiếm lại Nhai Đình nhưng do đại thế của quân Thục đã mất nên không thành công. Khi ông ta nêu ra với Khổng Minh phương án mạo hiểm :" Kéo quân ra khỏi Tý Ngọ Cốc " ông đã bày tỏ :" Diên nguyện dẫn theo năm ngàn tinh binh cướp đường ra khỏi Bào Trung ".

Ngụy Diên trên chiến trường anh dũng quên thân, không màng sinh tử, thích nổi tiếng, giành đánh trận nguy hiểm, thực là một viên chiến tướng anh dũng hiếu thắng.

2-Giỏi suy nghĩ, có đầu óc chiến lược:

Không giống như những võ tướng khác, Ngụy Diên rất thích sử dụng đầu óc, giỏi suy nghĩ. Ông đều có thể đưa ra những kiến giải của mình trong chiến đấu đánh trận và lớn hơn thế nữa là phương châm chiến lược, là một tướng lĩnh có chủ kiến, có mưu lược.

Lần đầu tiên Khổng Minh thống lĩnh ba mươi vạn quân đi đánh Trung Nguyên, nước Ngụy sai Hạ Hầu Mậu ra nghênh chiến. Ngụy Diên từng hiến kế với Khổng Minh, nói :" Hạ Hầu Mậu vốn là con cái nhà quyền quý, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, nhu nhược vô mưu. Diên nguyện dẫn theo năm ngàn tinh binh cướp đường ra Bào Trung, vòng qua phía Đông Tần Lĩnh, tới Tý Ngọ Cốc thì rẽ lên phía Bắc, không đầy mười ngày sẽ tới Trường An. Nếu Hạ Hầu Mậu nghe tôi sẽ tới từ phía Đông, thừa tướng dẫn đại quân tiến từ Tà Cốc. Nếu đi theo lối ấy sẽ tới phía Tây Hàm Dương, chỉ một trận là bình định được Trung Nguyên. Khổng Minh cho rằng kế này quá mạo hiểm, sợ năm ngàn người này bị hại nơi rừng sâu núi thẳm nên không nghe theo. Ngụy Diên lại nói :" Thừa tướng dẫn quân tấn công theo đường lớn kẻ địch tất dốc toàn lực ra chống lại, như vậy thời gian kéo dài, đến bao giờ mới giành được Trung Nguyên ? ". Khổng Minh cương quyết theo kế hoạch dẫn quan theo đường lớn, không nghe theo kiến nghị của Ngụy Diên. Xét từ tình thế lúc ấy, phương án tác chiến của Ngụy Diên là rất có lý. Tuy đó là một phương án mạo hiểm nhưng rất có cơ sở để thành công. Thứ nhất là đánh Trung Nguyên lần đầu, nước Ngụy chưa có sự chuẩn bị; Thứ hai là chủ tướng của Ngụy nhu nhược vô mưu; Thứ ba là Ngụy Diên đã có sự chuẩn bị chu đáo toàn diện cho việc dẫn quân tới Tý Ngọ Cốc, lại tự nguyện dẫn quân đi nên sẽ cố gắng hết mình. Khổng Minh lấy cớ giữ an toàn cho năm nghìn binh lính kiên quyết đánh giặc theo đường lớn. Kỳ thực, theo phương án của ông ta, tổn thất binh lực đâu chỉ dừng lại ở con số năm ngàn. Khổng Minh sáu lần chinh phạt Trung Nguyên, kéo dài ngày tháng, luôn gặp phải những vấn đề như hạ không được thành, lương thảo không đủ...cuối cùng mất mạng, làm cạn kiệt sức khỏe. Giữa ưu và khuyết của hai phương án trên ta đã thấy rất rõ ràng. Phương án này đã chứng minh được tư tưởng chiến lược độc đáo của Ngụy Diên.

Trên phương diện chiến thuật cụ thể, Ngụy Diên cũng là một võ tướng có mưu kế của nước Thục. Tranh công với Hoàng Trung khi vào Xuyên, ông đã tự ý hành động, vi phạm quân pháp. Để lập công chuộc tội ông đã dự đoán chính xác đường rút chạy của Lãnh Bào, đặt quân mai phục tại đường hẻm, dùng móc câu bắt sống Lãnh Bào. Sau khi hết hi vọng trong việc giành lại Nhai Đình, ông đã dự đoán đúng tình thế bị động của đại quân nước Thục liền tổ chức binh lực về cố thủ ải Dương Bình, giữ vùng yếu địa chiến lược, tránh không cho tình thế biến đổi xấu đi.

Khi Khổng Minh đi đánh Mạnh Hoạch ở phương Nam, Ngụy Diên và Triệu Vân là đại tướng tiên phong. Một lần, Khổng Minh dùng kế khích tướng, muốn họ dẫn quân tiến sâu vào vùng trọng địa. Sau khi đã phân chia nhiệm vụ của các tướng khác, Khổng Minh nói :" Ta muốn Tử Long, Văn Tràng đi nhưng do họ không tường địa thế nên không dám dùng ". Lại bảo họ phải lưu ý, cẩn thận chớ nên manh động khinh xuất. Sau khi hai người lui ra, Triệu Vân cho mời Ngụy Diên tới doanh trại của mình nói :" Hai chúng ta đều là tiên phong mà lại bảo không tường địa lý, không dám dùng, nay lại dám dùng hậu bối khác, khiến chúng ta mất mặt quá ". Ngụy Diên hiến kế :" Bây giờ hai ta sẽ cưỡi ngựa, đích thân đi thám thính, bắt lấy vài tên thổ dân bảo chúng dẫn đường đi đánh quân Man, như vậy đại sự sẽ thành ". Triệu Vân thấy có lý bèn làm theo kế này, cuối cùng đại thắng quân địch. Khổng Minh lần thứ nhất ra Kỳ Sơn, một lần đối trận với Tào Chân, mắng tư đồ nước Ngụy là Vương Lãng chết giữa trận chiến. Khổng Minh lại sai Ngụy Diên, Triệu Vân dẫn quân bản bộ đi cướp trại Ngụy. Ngụy Diên với phản ánh với Khổng Minh :" Tào Chân là người hiểu binh pháp, tất sẽ nghĩ tới việc quân ta tới cướp trại, há chẳng đề phòng từ trước sao ? ". Khổng Minh cười nói :" Ta muốn Tào Chân biết ta sẽ tới cướp trại ... ". Khi Khổng Minh đưa ra lý do họ không rành địa thế, không dùng họ, Ngụy Diên lại có thể đưa ra kế hoạch hành động cho mình. Khi Khổng Minh sai họ đi cướp trại Ngụy, Ngụy Diên có thể đưa ra điểm nghi vấn của mình, tuy không đạt tới trình độ tư duy tương kế tựu kế của Khổng Minh, nhưng ông vẫn có thể đưa ra sự dự đoán chính xác của mình đối với địch. Điều này chứng tỏ về phương diện mưu lược, Ngụy DIên là người có bản lĩnh khá cao.

3-Thẳng thắn cởi mở, dám nói dám làm:

Ngụy Diên tính cách thẳng thắn, đã nói là làm, làm việc không hề ngần ngại, thẳng thắn cởi mở tới mức gần như ngây thơ. Hồi Diên còn ở Tương Dương, thấy Lưu Bị từ xa tới, ông bèn chém tướng sĩ giữ cổng thành, gọi Lưu Bị vào, thậm chí không thèm nghĩ xem người ta có muốn vào thành hay không. Ở Trường Sa, vì cứu Hoàng Trung ông đã giết Hàn Huyền, theo hàng Quan Vũ, không thèm để ý xem Hoàng Trung có chịu nghe theo không, cũng không cần biết Khổng Minh có hoan nghênh hay không. Khi theo Lưu Bị vào Xuyên, với hảo ý của mình, ông đứng ra tình nguyện đi đánh trận thay cho Hoàng Trungm cũng không thèm để ý xem Hoàng Trung có đồng ý hay không và ảnh hướng tới mối quan hệ tình cảm của mình với Hoàng Trung thế nào. Theo Khổng Minh đi đánh Ngụy, khi ông đưa ra phương án mạo hiểm dẫn quân ra khỏi Kỳ Sơn, khi trấn thủ Nhai Đình và khi cướp doanh trại của Tào Chân ông đã thẳng thắn nêu lên ý kiến bất đồng của mình về kế sách và cách dùng người của Khổng Minh.

Nguy Diên vừa là một người bình thường vừa là một vị tướng lĩnh quân sự. Là một người bình thường với tính cách vô tư thẳng thắn của ông thực đáng khen ngợi. Là một tướng lĩnh quân sự, cử chỉ ngôn ngữ của ông cần phải bị ước thúc. Nhưng Ngụy Diên luôn giữ thái độ mình là một người bình thường mà coi nhẹ thân phận của tướng lĩnh quân sự của mình. Chính vì vậy tính thằng thắn bộc trực của ông đã trở thành khuyết điểm trong lĩnh vực quân sự. Khi những cách nghĩ của ông không thống nhất với cấp trên, chính tính cách thẳng thắn, dám nói dám làm đã khiến ông trở thành kẻ nói nhiều nhiều, trở thành tai họa khủng khiến ông vi phạm kỷ luật quân đội. Trong những trận chiến đấu như khi dánh Lãnh Bào, cùng Trương Phi đánh Mã Siêu ông ta đã hai lần vi phạm kỷ luật quân đội, tự ý hành động, làm loạn kế hoạch tác chiến. Khổng Minh trước khi chết đã sắp xếp để quân Thục rút lui, để Ngụy Diên lại đoạn hậu nhưng ông không chịu sự sắp đặt này mà muốn tự mình dẫn quân tiếp tục đánh Ngụy.

Ngụy Diên luôn giữ thái độ bất phục khi Khổng Minh không chịu dùng phương án đưa quân ra Tý Ngọ Cốc của mình. Vì vậy ông ta luôn cằn nhằn. Một lần ông ta đã nói thẳng với mấy viên tướng khác ngay trên trận địa :" Nếu thừa tướng chịu nghe lời ta, đem quân ra Tý Ngọ Cốc thì lúc này đừng nói là Trường An, ngay cả Lạc Dương cũng rơi vào tay ta rồi! Nay một mực đòi tiến quân theo lối Kỳ Sơn thử hỏi có ích gì ? ". Khổng Minh qua đời không lâu, Ngụy Diên ở tiền tuyến đã viết thư gửi cho Phí Vĩ :" Nếu thừa tướng chịu dùng kế của tôi thì Trường An đã bị ta chiếm từ lâu rồi "

Ngụy Diên và nhân vật lãnh đạo cao nhất Khổng Minh luôn có thành kiến với nhau. Nhưng lúc ấy Ngụy DIên lại không chủ động tìm cơ hội giảng giải mà luôn cằn nhằn, có lúc tỏ thái độ tiêu cực, phản đối cả Khổng Minh, tự tạo ra khó khăn cho mình. Một lần Khổng Minh sai bốn tướng Ngụy Diên, Trương Nghi, Trần Thức, Đỗ Quỳnh tiến quân theo đường Cơ Cốc, sau đó ông nghĩ lại khả năng Tư Mã Ý sẽ cho quân mai phục tại cơ cốc bèn sai tham mưu Đặng Chi đuổi theo bảo dừng quân. Trần Thức kiên quyết dẫn quân đi tiếp, lại chế diễu sai sót làm mất Nhai Đình của Khổng Minh, khiến Ngụy Diên như lửa cháy đổ thêm dầu, nói :" Đã hạ lệnh tiến quân, nay lại hạ lệnh dừng binh, sao lại có hiệu lệnh bất nhất như thế ? ". Do được Ngụy Diên khích lệ, Trần Thức vẫn tiếp tục dẫn quân đi, quả nhiên họ trúng phải kế mai phục của Tư Mã Ý. Lại một lần khác, Khổng Minh muốn dụ Tư Mã Ý, Trương Cáp ra đánh, chuẩn bị giả vờ rút quân, đợi sau địch đổ ra truy kích, nhưng ông đoán sau khi truy binh của địch hợp công đánh cả hai mặt trước và sau, binh mã trong trại địch sẽ đổ ra ứng cứu gây khó dễ cho quân Thục, bèn đưa ý kiến chọn viên tướng trí dũng song toàn ra chẹn quân cứu ứng của địch. Nói xong điều kiện chọn tướng, Khổng Minh đưa mắt nhìn Ngụy Diên như muốn Ngụy Diên nhận trách nhiệm này. Nhưng Ngụy Diên lại cúi đầu không nói năng gì. Vương Bình đứng ra xin đi, Khổng Minh khẳng khái nói :" Vương Bình dám xả thân lao vào vòng lửa đạn, thực là một bậc trung thần ". Ở đây Ngụy Diên quyết không phải vì tham sống sợ chết, ông biết Khổng Minh có ý muốn ám chỉ mình đi đánh trận này nhưng do có thành kiến với sự lãnh đạo của Khổng Minh, tại đây Khổng Minh muốn làm khó dễ cho mình, hoặc ông muốn Khổng Minh phải chỉ rõ trước mặt chúng tướng :" Nhiệm vụ này cần một viên tướng trí dũng song toàn đảm nhiệm, ngoài Ngụy Diên ra không còn ai khác ". Ông mong người lãnh đạo khẳng định tài năng của mình nhưng Khổng Minh không hề có lấy một lời tán dương khích lệ Ngụy Diên. Qua lời khen của Khổng Minh đối với Vương Bình, ta có thể thấy chính Ngụy Diên đã khiến cho cấp phải hoài nghi về lòng trung thành của mình.

4-Ngụy Diên - một nhân vật đáng gây tranh cãi :

Trong số các nhân vật Tam Quốc, Ngụy Diên là một viên chiến tướng có chủ kiến có tính cách, có tư tưởng cởi mở dám nghĩ dám làm, là người không sợ đố kị bởi xã hội thời ấy, có tinh thần phản kháng. Thời ấy, khi một người đã chọn được chủ cho mình, bất kể người lãnh đạo ấy có ngu xuẩn, bất tài đến đâu, bất kể bản thân mình bị oan khuất lớn đến mấy thì họ vẫn phải cầu toàn bằng tư tưởng " trung thần không thời hai chủ ", nhẫn nhục đi theo. Ví dụ Triệu Vân vốn nhận thức rõ cấp trên của mình Công Tôn Toản là người bất tài, vô năng, lại rất thích Lưu Bị nhưng cũng chỉ có thể theo Lưu Bị khi Công Tôn Toản qua đời. Hoàng Trung giúp Hàn Huyền thủ Trường Sa, khi Hàn Huyền hại ông, ông chỉ dám hét lớn :" Tôi vô tội ! " rồi nghểnh cổ chờ chém. Còn Ngụy Diên thì không như vậy, ông ta không suy nghĩ nhiều, nghĩ gì làm đấy, lễ truyền giáo truyền thống trong tư tưởng của ông không có địa vị lớn lắm. Ông dám khẳng khái phải đối thứ mình căm ghét, luôn theo đuổi tới cùng những cái gì mình mong muốn.

Nhưng Ngụy Diên hoàn toàn khác với Lã Bố là kẻ không có lý tưởng, là loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Trong thời buổi thiên hạ hỗn loạn, quân hùng phân tranh, Ngụy Diên là người có lý tưởng, có mục đích của mình. Qua việc chọn chủ, ngay từ đầu Ngụy Diên đã chọn Lưu Bị, luôn một lòng trung thành với sự nghiệp nước Thục. Ông ta từng chém binh lính giữ cửa ở Tương Dương để mời Lưu Bị vào thành. Khi ấy Tào Tháo đã đoạt được Kinh Tương, thanh thế cực lớn, Lưu Bị đang phải dẫn quân bỏ chạy, ở vào tình thế nguy nan nhưng ông vẫn một lòng theo Lưu Bị. Điều ấy chứng tỏ ông có mục tiêu chính xác và kiên quyết theo đuổi nó. Tới khi giết Hàn Huyền ở Trường Sa, tới lúc ấy nguyện vọng theo Lưu Bị của ông mới thành. Đánh trận dưới quyền Lưu Bị, ông luôn tranh công đầu. Tại Tà Cốc ở Hán Trung đụng độ với Tào Tháo, Tháo gọi Ngụy Diên hàng, Diên đã lớn tướng chửi mắng Tào Tháo, lại bắn bị thương Tào Tháo. Với võ nghệ, mưu lược và tinh thần dũng cảm của mình đã khiến Ngụy Diên nổi bật trong đám tướng lĩnh nước Thục, trở thành thành phần ưu tú của nước Thục sau này, cộng thêm lòng trung thành với Lưu Bị, vì thế Ngụy Diên rất được Lưu Bị coi trọng. Ta cần chỉ rõ thái độ đối xử của Lưu Bị hoàn toàn khác với Khổng Minh. Khi Ngụy Diên giết Hàn Huyền theo hàng, Khổng Minh cho rằng Ngụy Diên là đồ bất trung bất nghĩa, muốn giết bỏ, Lưu Bị lại cho rằng :" Ngụy Diên có công không tội ! ". Tuy Khổng Minh đưa ra rất nhiều lý do nhưng Lưu Bị kiên quyết không chấp nhận xử Ngụy Diên tội chết, không cho giết Ngụy Diên.

Từ sau khi Lưu Bị mời Khổng Minh ra khỏi lều tranh, có rất ít lần ông ta làm trái ý Khổng Minh. Ngoài lần quyết ý đánh Ngô ra, đó là lần đầu tiên ông kiên quyết phủ định ý kiến của Khổng Minh. Nhưng sau chuyến phạt Ngô, trước khi lâm chung, Lưu Bị đã có ý xin lỗi Khổng Minh, còn về việc đảm bảo cho Ngụy Diên, tới lúc chết ông không hề hối hận. Theo Tam quốc chí, sau khi Lưu Bị đoạt được Hán Trung, chúng tướng ai cũng cho rằng Quan Vũ đã đi trấn thủ Kinh Châu, còn Hán Trung nhất định sẽ do Trương Phi trấn giữ, ngay cả bản thân Trương Phi cũng cho rằng ngoài mình ra chẳng ai khác có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng, Lưu Bị lại đề bạt viên tướng trẻ Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung, sai Trương Phi giữ chức Lãng Trung Mục, điều này chứng tỏ Lưu Bị rất coi trọng Ngụy Diên. Khi Lưu Bị giữ chức Ích Châu mục, danh tướng dưới tay ông ta được sắp xếp theo thứ tự : Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Mã Siêu. Ngụy Diên còn được xếp trên cả Mã Siêu. Sau đó do lai lịch Ngụy Diên thấp kém không được đứng vào hàng "Ngũ hổ tướng" nhưng ông tổng đốc binh mã Hán Trung, địa vị không phải thấp. Trước khi Lưu Bị đánh Ngô, sai một trong năm viên hổ tướng là Mã Siêu hiệp lực với Ngụy Diên trấn thủ Hán Trung. Sự xắp xếp của Lưu Bị vốn được cấn nhắc rất kỹ. Hán Trung cách xa Thành Đô, là địa phương lớn có tính độc lập cao chỉ sau Kinh Châu, lại là trận địa trực tiếp cự với Tào Tháo ở phía Bắc, là vùng đất chiến lược quan trọng nhưng bản thân Lưu Bị lại không thể trực tiếp chỉ huy, cần có một viên tướng có mưu lược, võ nghệ giỏi và tuyệt đối trung thành trấn thủ. Ngoài Ngụy Diên ra không có ai có thể đảm đương chức vụ này. Mã Siêu tuy võ nghệ cao cường, là một trong "Ngũ hổ tướng" nhưng ông ta hữu dũng vô mưu, không thể hành sự đơn độc, chỉ có thể gánh vác trách nhiệm trở thủ cho Ngụy Diên. Quả nhiên Ngụy Diên không phụ sự ủy thác, đã trấn thủ Hán Trung thành công.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh là người thực tế chỉ huy việc nước, vận mệnh của Ngụy Diên lập tức bị thay đổi. Đang là thái thú Hán Trung, ông bị điều tới miền biên ải phía Nam xa xôi để chống Mạch Hoạch. Từ khi Ngụy Diên theo hàng, Khổng Minh luôn coi ông là kẻ bất trung bất nghĩa, thành kiến này của Khổng Minh cho tới lúc chết cũng không thay đổi. Thái độ của Khổng Minh đối với Ngụy Diên chủ yếu được thể hiện trên hai phương diện sau. Một là không hề quan tâm đến những ý kiến do Ngụy Diên đưa ra, như khi Ngụy Diên nêu ý kiến dẫn quân ra Tý Ngọ Cốc, còn Khổng Minh lại không tin Ngụy Diên có thể đưa ra ý kiến cao minh hơn cả mình, ông ta cho rằng phương án Ngụy Diên đưa ra không có tính khả thi. Thái độ thứ hai của Khổng Minh là ngày thường ông luôn nhìn Ngụy Diên bằng con mắt khác, trong trận đánh ông luôn xếp Ngụy Diên vào vị trí thứ yếu hoặc trá bại. Khi sắp xếp người trấn thủ Nhai Đình, ông ta chỉ để Ngụy Diên đóng quân phía sau thành. Khi hỏa thiêu quân Đằng Giáp ( áo giáp bện bằng cây mây ) ông ta hạ lệnh cho Ngụy Diên :" Trong vòng nửa tháng phải giả thua mười lăm trận, bỏ bảy trại, nếu chỉ thua mười bốn trận thì đừng đến gặp ta ". Đương nhiên Ngụy Diên rất không vui, bực tức bỏ đi. Cuối cùng ông ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ Khổng Minh giao cho. Khi Khổng Minh bày kế giết Trương Cáp, lại sai Ngụy Diên ra đánh, bảo ông thua chạy mấy chục dặm, cuối cùng vứt cả mũ mão, áo giáp, dẫn quân chạy vào chỗ đã chỉ định từ trước, dụ Trương Cáp vào bẫy. Khi Khổng Minh dùng lửa đốt cha con Tư Mã Ý lại sai Ngụy Diên đi dụ địch, lệnh cho ông không được thắng, chỉ được phép giả thua, đương nhiên Ngụy Diên phải nghe theo lệnh. Trên chiến trường, mỗi khi cần phải giả thua, người chỉ huy sai một vị tướng lĩnh là việc đương nhiên, nhưng mỗi khi gặp phải trường hợp ấy, Khổng Minh luôn sai Ngụy Diên đi. Đối với thái độ của Khổng Minh, ý đó là sắp xếp rất rõ ràng. Khi lão tướng Triệu Vân xin đi phạt Ngụy, Khổng Minh lo lắng, nói :" Tướng quân nay tuổi tác đã cao, nếu xảy ra điều sơ xuất, không nhưng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng anh hùng một đời mà còn làm giảm mất nhuệ khí của quân Thục ". Kiểu lo lắng ấy của Khổng Minh là hoàm toàn chính xác. Triệu Vân cần phải bảo vệ danh tiếng của một vị " Thường thắng đại tướng quân " nhưng Khổng Minh không hề suy nghĩ như vậy cho Ngụy Diên.

Ngụy Diên cũng có thành kiến với phương pháp lãnh đạo của Khổng Minh. Tính cách quật cường khiến ông liên tục có ý phản kháng. Hình thức đối kháng tiêu cực đã thể hiện rõ điểm bất mãn của ông đối với Khổng Minh. Hơn nữa việc này càng làm Khổng Minh kỵ hận ông sâu sắc hơn. Sau khi Ngụy Diên khích Trần Thức vi phạm kỷ luật quân đội, Khổng Minh sai xử trảm Trần Thức, không truy cứu trách nhiệm của Ngụy Diên, nhưng sau lưng Ngụy Diên ông lại nói với các tướng :" Ngụy Diên có tướng phản chủ, ta biết người này có ý bất bình, chỉ vì hắn có sức khỏe nên ta dùng mà thôi - lâu sau tất gây họa mà xem ". Cũng chính bởi thái độ tiếc tài mà dùng ấy của Khổng Minh đối với Ngụy Diên nên có khi ông ta nghe thấy những lời oán thán của Ngụy Diên nhưng cũng làm bộ như không nghe. Một lần quân Ngụy dẫn theo một lượng lớn trâu gỗ ngựa gỗ đi vận chuyển lương thực, Khổng Minh bày kế đoạt lấy, sắp xếp Ngụy Diên dẫn quân đi tiếp ứng, sai bọn Liêu Hóa triệt đường rút lui của Tư Mã Ý. Trong trận đánh này Liêu Hóa đuổi theo Tư Mã Ý, nhặt được mũ giáp của Ý, được ghi công đầu. Ngụy Diên do bị xếp vào vị trí không vừa ý nên trong lòng không vui, buông lời oán giận. Khổng Minh làm như không nghe thấy, điều này chứng tỏ Khổng Minh vốn có ý muốn giết Ngụy Diên, mối quan hệ của họ đã tới mức không thể cứu vãn. Nhưng Ngụy Diên lại không nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm của mình, ông ta cho rằng mâu thuẫn giữa mình với Khổng Minh chỉ là sự bất đồng trong ý kiến bình thường, vì vậy không chú ý đến hành vi của mình. Ông cùng Khổng Minh Nam chinh Bắc chiến mấy chục năm trời cuối cùng lại bị Khổng Minh ngầm sát hại.

Xem ra Ngụy Diên đáng là một nhân vật gây tranh cãi trong tập đoàn Lưu Bị. Ông ta được Lưu Bị coi trọng nhưng lại bị Khổng Minh căm ghét đố kỵ. Lưu Bị nhận thấy ông là một người có chủ kiến, có mưu lược, dũng mãnh hiếu thắng và là một tướng lĩnh trung thành. Còn trong mắt Khổng Minh, ông chỉ là người thích nổi tiếng, hay than vãn, là phần tử nguy hiểm, có tinh thần phản bác. Cần phải thấy rằng các nhìn nhận của Khổng Minh đại diện cho quan niệm tư tưởng và quan niệm nhân tài của đại đa số những người trong xã hội thời bấy giờ. Ví dụ khi Ngụy Diên ở Hoàng Sa, Hàn Huyền trách ông là người ngạo mạn vô lễ nên không trọng dụng. Ngô chủ Tôn Quyền từng nói với sứ giả của Khổng Minh là Phí Vĩ về Ngụy Diên :" Người này dũng có thừa nhưng tâm bất chính, nếu trong triều không có Khổng Minh, hắn tất là một cái họa ". Khổng Minh chết đi, Ngụy Diên và Dương Nghi dùng vũ lực tranh giành quyền thế trên chiến trường, hai người cùng dâng tấu lên Hậu Chủ Lưu Thiền nói đối phương làm phản, khiến triều đình nhất thời không phân biệt được thật giả, chỉ có bọn quan lại cấp cao như Tưởng Uyển, Đổng Doãn nhất trí cho rằng Ngụy Diên làm phản. Xem ra, bất kể bản thân Ngụy Diên như thế nào, xã hội vẫn không đánh giá tốt cho ông ta, bởi tính cách và ý thức dân tộc hoàn toàn trái ngược nên không được xã hội dung nạp.

5-Bi kịch của Ngụy Diên là do nhân cách tạo ra:

Ngụy Diên võ nghệ cao cường, lâm trận dũng mãnh, lại rất giỏi mưu lược, ông ta là nhân tài hiếm có trong thời Tam Quốc. Một viên đại tướng không chết dưới đao của kẻ địch mà chết cho cấp trên quá cố của mình sát hại. Đó thực là một vở bi kịch. Bi kịch này của Ngụy Diên vừa thuộc về cá nhân ông, vừa thuộc về dân tộc ông.

Dân tộc này chính là bè phái của lễ nghĩa. Tổ tiên nó đã chế định ra bao nhiêu quy chương pháp điển ( quy củ, luật lệ ) tận thiện tận mĩ trong cái vòng khép kín của xã hội. Mỗi tầng lớp người đều phải thích ứng với thân phận của mình cùng với quy phạm hành vi và quy định tư tưởng của họ. Như vậy xã hội sẽ bình yên, hòa thuận. Sau này đời đời kiếp kiếp con cháu họ muốn giữ gìn thứ tự hài hòa, tốt đẹp này, chỉ cần họ tìm ra một bộ phận phù hớp với thân phận của mình trong hệ thống quy phạm đã được giữ gìn bao lâu nay, cố gắng làm theo những quy củ ấy. Những ai muốn hành động dựa theo lối tư duy của mình tất bị coi là khiêu chiến với những hệ thống quy phạm, là người xâm hại tới thân phận người khác, vì vậy đã phá hoại khối thứ tự hài hòa trên, đó sẽ là kẻ đại nghịch bất đạo, tất bị toàn xã hội công kích. Trong cái dân tộc ấy, nếu người ta nghĩ tới những vấn đề ít tư duy, an phận thủ thường, bảo đảm họ sẽ có được cuộc sống thái bình dễ chịu. Những người thích đưa ra ý kiến, thích hò hét, gây sự chú ý thực là khó lường trước được hậu quả.

Trong xã hội đương nhiên phải tồn tại nhiều tập đoàn nhưng người ta muốn tham gia vào một tập đoàn nào thì họ chỉ nên lựa chọn một lần, nếu không hôm nay thuộc nhà này, mai chạy theo nhà khác, đó chẳng phải là hành vi phản phúc vô thường sao ? " Trung thần không thờ hai chủ " từ đó suy ra thờ hai chủ không phải là trung thần. Như Ngụy Diên hôm trước từ phía Sái Mạo chạy sang Hàn Huyền, nay lại giết Hàn Huyền đi theo Lưu Bị, ai dám nói chắc ngày mai ông ta không giết Lưu Bị để theo Tào Tháo ? Vốn là người ta làm việc cần phải làm cho ổn thỏa " cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất kỳ việc gì ". Nhưng Ngụy Diên không hề cân nhắc khi hành sự. Ông ta suy nghĩ ào ào, nghĩ gì làm nấy, tính cách ấy hoàn toàn trái với tinh thần dân tộc, trong đó ẩn chứa những nhân tố nguy hiểm. Một võ tướng dũng mãnh không thể có nhân cách độc lập, không thể làm ào ào, nếu không có sự chuẩn xác anh ta sẽ nhanh ***ng bị bài trừ. Đó chính là điều cần thiết để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân người lãnh đạo, duy trì nhu cầu bảo đảm thứ tự trong xã hội. Bảo đảm an toàn ổn thỏa chính là điều cần thiết đầu tiên của người gây dựng sự nghiệp và cũng là điều kiện hàng đầu để đánh giá việc có dùng nhân tài này hay không.

Bộ phận trên trong tập đoàn xã hội được chia thành quân và thần. Giữa họ tồn tại mối quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Hạt nhân của mối quan hệ ấy là " quân vi thần cương ", quân có thể tùy ý điều động thần, nắm trong tay quyền sát sinh, quyền cho, quyền đoạt của thần, còn bậc thần tử không được phép tồn tại nhân cách và tính độc lập của mình trước ý chí của người lãnh đạo, anh ta cần phải hành động theo ý chí của người lãnh đạo, thậm chí " vua bảo tôi chết tôi không thể không chết ". Quy phạm của mối quan hệ quân thần ấy luôn bảo đảm cho quan hệ đôi bên có được sự hài hòa vĩnh hằng, tránh đi khả năng đôi bên xảy ra mâu thuẫn, xung đột hoặc tranh chấp thị phi, giải quyết được vấn đề rất lớn trong mối quan hệ xã hội, thể hiện nét độc đáo trong ý thức dân tộc. Căn cứ vào quan niệm ý thức trên, Khổng Minh có thể chế giễu ý kiến dẫn quân qua Tý Ngọ Cốc của Ngụy Diên, nói :" Ngươi khinh Trung Nguyên không có nhân tài sao ? ". Khổng Minh có thể nói với những người bên mình một cách hoàn toàn vô căn cứ về Ngụy Diên là " sau này tất làm phản " hay " có tướng làm phản " và nhiều câu xấu khác về Ngụy Diên, thậm chí có thể nói trước mặt Ngụy Diên :" Sau đầu có phản cốt " để làm nhục nhân cách của ông ta. Tuy lời nói của Khổng Minh không có cơ sở hợp lý nhưng do ông ta bắn trong tay quyền lực của người lãnh đạo, Ngụy Diên là thân phận thần tử, bản thân phải tôn trọng quyền lợi của người lãnh đạo như trên đã nói, những lúc bình thường, trước mặt Khổng Minh ông phải tỏ thái độ tôn kính, khiêm nhường, cúi đầu phục lệnh nhưng lúc nào ông ta cũng có thái độ bất mãn với cách chỉ huy của Khổng Minh hoặc cảm thấy cô quạnh, nghi ngờ người lãnh đạo. Ông ta càng vượt ra khỏi bổn phận của bậc thần tử hay đưa ra ý kiến với cấp trên phản kháng một cách tiêu cực thì càng khiến ngườ ta nghi ngờ về lòng trung thành của mình.

Ngụy Diên ở tiền tuyến nghe tin Khổng Minh qua đời và sắp đặt cho Dương Nghi thống lĩnh đại quân rút về nước đã nói với thượng thư Phí Vĩ :" Thừa tướng tuy mất nhưng ta còn đây ... ta sẽ tự dẫn đại quân đi đánh Tư Mã Ý, tất thàn công, sao chỉ vì một mình thừa tướng mà làm lỡ đại sự của quốc gia ? ". Ông ta cho rằng chỉ cần Dương Nghi mang linh cữu của Khổng Minh về Xuyên an táng, đại quân sẽ do ông ta thống lĩnh, tiếp tục phạt Ngụy. Ngụy Diên dám tách rời Thừa tướng với quốc gia, dường như Thừa tướng mất rồi, quốc gia vẫn phát triển như thường. Ông mạnh dạn tiến cử mình, tình nguyện xin nắm binh quyền, dường như ông muốn thay đổi lối cũ, thi thố tài năng, hoàn thành cơ nghiệp người trước chưa làm xong. Quan niệm của ông ta không được tinh thần dân tộc xa xưa hậu thuẫn, ngược lại có vẻ đi ngược với tinh thần ấy. Hai quan niệm va chạm nhau, kẻ thắng lợi tất yêu cầu đối phương bỏ ra cuộc sống của mình làm vật trả giá và dùng nó để biểu thị mình là bậc thánh thần bất khả xâm phạm trước xã hội và lịch sử.

Khổng Minh muốn công khai giết Ngụy Diên, Ngụy Diên nên vươn cổ đón đao và coi đó là điều đại hoan hỉ. Dù Ngụy Diên không phải là người chỉ biết cúi đầu nghe theo sai bảo thì đó cũng chẳng có gì trở ngại, Dù Ngụy Diên là người trí dũng song toàn nhưng để cho một Khổng Minh đã chết vẫn dễ dàng đối phó với Ngụy Diên cũng là bởi Khổng Minh là người lãnh đạo. Trong giang sơn cổ xưa mà họ đang sống, phía sau người lãnh đạo luôn có ba phương diện gây nên sự ảnh hưởng, thứ nhất là quyền uy quyết định phán đoán thị phi. Ví dụ : Ngụy Diên ở tiền tuyến gửi tấu về triều đình nói Dương Nghi làm phản, Ngô Thái Hậu trong triều quả quyết :" Khổng Minh nhận biêt sau gáy Ngụy Diên có phản cốt, muốn chém đầu, nhưng tiếc hắn là người có tài nên mới lưu lại dùng. Nay người này dâng tấu kể tội bọn Dương Nghi tạo phản, chớ nên khinh xuất tin ngay ". Quan niệm thị phi của người lãnh đạo đã tạo ra định thế tư duy cho người khác. Khổng Minh thường nói xấu Ngụy Diên với người khác, tới lúc nguy cấp, còn ai dám tin vào Ngụy Diên ? Thứ hai, tính thần thánh của " lời dặn trước lúc lâm chung ". Trong biếu dân lên Hậu chủ của Dương Nghi có viết :" Thừa tướng trước lúc lâm chung đã ủy thác đại sự cho thần, ta nên làm theo, chớ nên thay đổi ", " Nay Ngụy Diên không chịu làm theo lời thừa tướng ... " Bản tấu này của Dương Nghi lấy được lòng của rất nhiều người trong triều bởi ông ta rêu rao mình nghiêm chỉnh làm theo " lời dặn trước lúc lâm chung " của thừa tướng. Đồng thời, Mã Đại cũng làm theo lời dặn của thừa tướng, giả vờ giúp cho Ngụy Diên, tiềm phục bên cạnh ông ta, chuẩn bị đợi thời cơ giết Ngụy Diên. Trong cuộc tranh giàn với Dương Nghi, về phương diện khách quan, rõ ràng Ngụy Diên đã ở vào thế hạ phong. Thứ ba, tính chính thống trong việc chỉ định người kế nghiệm, tấu biểu của Dương Nghi vừa tới Tưởng Uyển đã cho rằng " Dương Nghi làm việc bên thừa tướng đã lâu, nay thừa tướng lâm chung, ủy thác đại sự, quyết không phải kẻ phản bội ". Đổng Doãn cũng cho rằng :" Dương Nghi được thừa tướng trọng dụng, tất không làm phản ". Ngụy Diên ở tiền tuyến xin Phí Vĩ cho mình thay Dương Nghi nắm giữ binh quyền, thống lĩnh quân đội tiếp tục phạt Ngụy, điều này hoàn toàn làm trái với sự sắp xếp về nhận thức của người lãnh đạo khi còn sống. Phí Vĩ vừa về triều đã tấu với Hậu chủ về hành vi trái ngược của Ngụy Diên, bởi phàm những người làm trái với sự chỉ định của lãnh đạo khi còn sống tuyệt đối không được xem là chính thống, tức là muốn tạo phản, làm loạn. Cũng chính bởi quan niệm này nên quân đội của Ngụy Diên đã dao động sụp đổ. Hành vi của ông ta không được sự ủng hộ, sau khi ông ta bị Mã Đại chém đầu, người ta mới có được sự an tâm.

 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại