Tam Quốc Diễn Nghĩa » Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

1.Gia cát Lượng có phải là ngụy quân tử?

Tác giả có lý nhưng dản chứng chưa đủ thuyết phục.Bảo rằng Gia cát Lượng là kẻ giả nhân giả nghĩa ư? Thử hỏi trên thế gian này liệu có được bao nhiêu chính trị gia không phải là kẻ giả nhân giả nghĩa? Bảo rằng Gia cát Lượng đấu đá tranh giành quyền lực với Lý Nghiêm ư? Ghế ít đít nhiều, nếu không tranh giành thì làm sao có được? Tác giả còn nêu cái chết của Mã Tốc, cho rằng Khổng Minh giết Mã Tốc là vì muốn đổ trách nhiệm cho thuộc cấp về thất bại quân sự trước đó. Có cần thiết đổ tội không khi thắng bại là chuyện thường của nhà binh? Giết đại tướng càng làm cho dư luận chú ý thêm. Sao không la lên đại rằng "quân ta đại thắng !" nào mấy ai biết được sự thật.

Trong lúc đó cái chết của Quan công mới đáng nói hơn nhiều. Vào thời Đong Hán, Kinh châu có tất cả 7 quận. Sau trận Xích bích, phe Lưu Bị chiếm giữ 4 quận,phe tào Tháo có 1,5 và Tôn Quyền có 1,5 quận. Sau đó Lưu Bị đổi 2 quận của mình lấy 1 quận của Đông Ngô nên Quan công chỉ còn làm chủ 3 quận. Khi tiến quân ra Bắc,thực tế là Quan công dùng binh lực của 3 quận để chống nhau với sức mạnh 8 châu ! Ấy vậy mà Ích châu không thực lòng mở 1 mũi tấn công khác để chia lửa, không tăng viện cho Quan công, cũng không ủng hộ lương thực. Nói chính xác là khoanh tay ngồi nhìn Quan công lưỡng bề thọ địch. Thất bại là chuyện tất nhiên. Phải chăng Quan công đã trúng kế Khổng Minh?(Giả vờ cùng đem quân đánh Tào nhưng cố tình gài việt vị Quan công). Thậm chí Khổng Minh còn dùng chính cái chết của Quan công để kết tội Lưu Phong(con nuôi Lưu Bị). Mạnh Đạt sợ quá phải đầu hàng Ngụy và tạm thời yên thân. Sau này khi tiến quân ra Bắc, Khổng Minh sẳn sàng hợp tác với Mạmh Đạt để cùng chống Tào. Kẻ hàng Ngụy thì được tha thứ còn người một lòng trung thành không chịu hàng Ngụy (là Lưu Phong ) lại bị tội chết!

Chuyện này đậu thể xem là bình thường. Thậm chí cái chết của con rể Lưu Bị (Ngụy Diên) cũng phảng phất đâu đó bàn tay của Khổng Minh.

Người dân Ích châu dưới sự cai trị của Lưu Bị-Khổng Minh sống có tốt hơn thời Lưu Chương không? Chắc chắn là không. Lý do ư? ..Đó là chiến tranh! Thời Lưu Chương dân sống rất thanh bình, chỉ xích mích nhỏ với Trương Lỗ còn sau này thì chiến tranh liên miên không dứt.

2. Qua năm ải chém sáu tướng

Khi xuất bản sách của mình , La Quán Trung cho in ở trang bìa "Tam quốc thông tục dĩễn nghĩa . Nguyên tác Trần Thọ. La quán Trung chép tiếp". Chính nhờ sửa chữa thêm bớt mà môt quyển sử khô khan biến thành một tuỵet tác văn học. Những đọan chép thêm không phải là sáng tạo riêng của ông mà là của nhiều người. Số là cuối đời nhà Minh bên Trung quốc có người sống bằng nghề kể chuyện . Những chuyện này lấy từ Tam quốc chí, Thủy Hử...

Những nghệ sĩ dân gian này tha hồ thêm thắt, sửa đổi miển sao hấp dẫn là được. Trãi qua hàng trăm năm với sự chế biến cuả hàng ngàn người, những mẩu chuyện náy trở nên cực kỳ xuất sắc trong việc thu hút và tạo cảm xúc nơi người nghe . Chỉ tiếc rằng đa số là không có thực và đôi khi còn phi lý nữa kìa. Chẳng những "Qua 5 ải chém 6 tướng" không có thực mà Quan công tha Tào, Khổng Minh khảy đàn đuổi Trọng Đạt, Thuyền cỏ mượn tên...đều khó lòng xảy ra trong thực tế. Thuyền cỏ mượn tên ư? Chuyện gì xảy ra nếu quân Tào bắn ra những tên có lửa? Mà dùng lửa tấn công tàu thuyền hay doanh trại đối phương là chuyện xảy ra như cơm bửa.( Đáng ngạc nhiên là Wikipedia bản tiếng Vịêt lại cho rằng "Thuyền cỏ mượn tên " không phải là sản phẩm của Khổng Minh mà là của Đông Ngô).

3. Đào Khiêm có giết cha Tào Tháo?

Ngô thư rất có lý khi kể rằng Tào Tung ( là cha Tào Tháo) trên đường từ Lạc Dương về quê dưỡng già có đi ngang địa phận Từ châu. Châu mục Từ châu là Đào Khiêm khi hay tin bèn cho 1 viên thuộc hạ dẫn theo 200 vệ binh đi hộ tống. Đào Khiêm hòan tòan không ngờ rằng hải quan là vua buôn lậu, kiểm lâm là chúa phá rừng, còn vệ binh là thầy trộm cướp. Chính tên thuộc hạ được cử đi hộ tống này khi thấy Tào Tung có hàng trăm xe chở đầy của cải quý giá nên nổi lòng tham, giết người đọat của. Sau đó ôm tài sản cướp được trốn đi Hoài nam, để Đào Khiêm ở lại ... nói chuyện với Tào Tháo!

Sau sự kiện này vài năm, lúc bệnh sắp mất , Đào Khiêm tặng không cả Từ châu cho Lưu Bị. Khả năng cao nhất là do Đào Khiêm nhận thấy các con của mình không phải là đối thủ của Lưu Bị, càng không phải là đối thủ của Tào Tháo, chi bằng bỏ của giữ lấy người. Người như thế khó có khả năng vì ham vàng bạc mà giết cha Tào Tháo. Cho rằng Đào Khiêm giết cha Tào Tháo là không đúng.

4. Điêu Thuyền có thật không?

Điêu thuyền không phải là tên người mà là một chức vụ để phong cho tỳ nữ trong cung. Do đó, Điêu thuyền không thể ở trong nhà quan Tư đồ Vương Doãn . Liên hoàn kế không phải là chuyện thật. Còn chuyện Lữ Bố tư thông với tỳ nữ của Đổng Trác là chuyện có ghi trong sử sách, có điều không ghi rõ tỳ nữ này tên gì và mối tình này sau đó ra sao.

Nếu Điêu thuyền không có thật thì ai là người đàn bà đẹp nhất thời Tam quốc? Vào thời đó đàn bà phe chiến bại trở thành chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Tào Phi lấy con dâu Viên Thiệu, Lưu Bị lấy con dâu Lưu Chương. Hai người đàn bà này về sau trở thành Hòang hậu 2 nước Ngụy Thục. Dựa vào cái gì nếu không phải là một sắc đẹp nghiêng thành?

Trong các tuồng cải lương Việt nam hay gọi Lữ Bố là Lữ Ôn hầu là một danh xưng không chính xác vì Lữ Bố chỉ được phong Ôn hầu sau khi đã diệt Đổng Trác.

5. Tào Tháo họ gì?

Tác giả cho rằng Tào Tháo có họ gốc là họ Hạ Hầu. Đây là kết luận có phần vội vã, có thể là do nghe theoTam quốc chí của Trấn Thọ. Trong chuyện này Trần Thọ không có một câu rõ ràng là phải vậy hay không mà lại cố tình gộp chung 2 họ (Tào và Hạ Hầu) vào chung 1 truyện, cũng tức là mặc nhận Tào Tháo có họ Hạ Hầu. Cách viết sử có phần kỳ lạ! Vì vậy nên không thể tin cậy hoàn toàn vào Trần Thọ được. Liệu Tào Tháo có chịu làm sui gia (nhiều lần) với anh em họ của mình? Về mặt đạo dức không ổn chút nào. Tại sao lại không nghĩ rằng "ông quan thái giám họ Tào" khi nhận con nuôi sẽ nhận một đứa cháu họ Tào nào đó , cũng là chuyện hay xảy ra trong thực tế.

6. Vợ Trương Phi là em của ai?

Sách cho rằng vợ Trương Phi là em của Hạ Hầu Bá. Có tái lịêu khác cho rằng vợ Trương Phi là em của Hạ Hầu Uyên có lẽ đúng hơn?

7. Tào Tháo là gian hùng hay anh hùng?

Người Trung quốc và cả người Việt Nam đều chịu ảnh hưởng rất nhiều của tiểu thuyết, kịch nghệ... nên có những nhận định thiếu công bằng về các nhân vật thời Tam quốc. Tam quốc chí của La quán Trung bênh vực Lưu Bị nên phải hạ Tào Tháo xuống, bênh Gia cát Lượng nên phải hạ Chu Du, Trương Chiêu. Đúng là cần đánh giá lại không riêng gì Tào Tháo . Người đời sau lên án Tào Tháo chủ yếu ở 2 điểm là ức hiếp thiên tử và lạm sát người vô tội. Cả 2 đỉêm này đều vô lý:

- Ức hiếp thiên tử ư? Thế trước đó Lý Thôi, Quách Dĩ cũng ức hiếp thiên tử , Đổng Trác cũng thế....và bất cứ ai ở vào vị trí của họ cũng phải vậy. Nếu Thiên tử lấy lại được quyền lực chính trị thì dòng họ mình có được yên không? Làm chính trị chứ đâu phải như mở quán cà phê mà muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ.

- Lạm sát người vô tội ư? Lưu Bị và Tôn Sách có được giang sơn cũng là do phát động chiến tranh chiếm đất của kẻ khác. Mà mổi lần phát động chiến tranh cũng đồng nghĩa đẩy hàng vạn người ra nghĩa địa.

So Tào Tháo với Lưu Bị cũng giống như so sánh Cocacola với Pepsi, chỉ khác cái nhãn mà thôi: xanh hay đỏ!

8. Một số mối quan hệ.

- Con gái Trương Phi lấy Lưu Thiện (không phải 1 mà là 2 người lần lượt lấy Lưu Thiện) và lần lượt được phong Hoàng hậu.

- Con trai Gia Cát Lượng lấy con gái Lưu Thiện.

- Cháu nội Quan công lấy cháu nội Lưu Bị ( con trai Quan Hưng lấy con gái Lưu Thiện).

- Con trai Chu Du lấy con gái Tôn Quyền (Lỗ Ban công chúa)....

 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại