Chân nến

  
 
Mã số : 5040101
Kích thước : 19 - 49 cm
Khối lượng : 2,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 4.830.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040102
Khối lượng : 4,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.560.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040103
Kích thước : 23 - 59 cm
Khối lượng : 5,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 9.660.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040104
Kích thước : 22 - 58 cm
Khối lượng : 5,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 3.570.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040105
Kích thước : 20 - 60 cm
Khối lượng : 5,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 3.360.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040106
Kích thước : 26 - 104 cm
Khối lượng : 15,80 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 9.450.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040107
Kích thước : 20 - 60 cm
Khối lượng : 3,90 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.980.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040108
Kích thước : 55 - 86 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.080.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040109
Kích thước : 58 - 85 cm
Khối lượng : 17,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.080.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5040110
Kích thước : 46 - 76 cm
Khối lượng : 17,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 9.450.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).