Khay

 
 
Mã số : 5030101
Kích thước : 33 - 35 cm
Khối lượng : 6,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.720.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030102
Kích thước : 33 - 33 cm
Khối lượng : 5,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.720.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030103
Kích thước : 29 - 36 cm
Khối lượng : 4,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 5.880.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030104
Kích thước : 42 - 36 cm
Khối lượng : 11,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.980.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030105
Kích thước : 38 - 22 cm
Khối lượng : 5,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.300.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030106
Kích thước : 30 - 30 cm
Khối lượng : 6,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.720.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030107
Kích thước : 25 - 41 cm
Khối lượng : 4,60 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 5.880.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030108
Kích thước : 36 - 40 cm
Khối lượng : 7,60 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.350.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5030109
Kích thước : 20 - 26 cm
Khối lượng : 2,80 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 4.200.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).