Đồng hồ

 
 
Mã số : 5010101
Kích thước : 20 - 80 cm
Khối lượng : 7,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 5.250.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010102
Kích thước : 18 - 60 cm
Khối lượng : 2,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 5.250.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010103
Kích thước : 35 - 58 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.820.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010104
Kích thước : 18 - 52 cm
Khối lượng : 7,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.300.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010105
Kích thước : 36 - 78 cm
Khối lượng : 10,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.820.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010106
Kích thước : 36 - 89 cm
Khối lượng : 19,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010107
Kích thước : 38 - 110 cm
Khối lượng : 13,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 12.600.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010108
Kích thước : 38 - 110 cm
Khối lượng : 13,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 12.600.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010109
Kích thước : 32 - 40 cm
Khối lượng : 5,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.350.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010110
Kích thước : 34 - 58 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.820.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010111
Kích thước : 25 - 42 cm
Khối lượng : 13,70 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010112
Kích thước : 23 - 40 cm
Khối lượng : 5,80 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.770.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010113
Kích thước : 50 - 62 cm
Khối lượng : 17,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010114
Kích thước : 47 - 65 cm
Khối lượng : 14,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 9.450.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010115
Kích thước : 63 - 48 cm
Khối lượng : 25,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 12.600.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010116
Kích thước : 46 - 57 cm
Khối lượng : 15,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010117
Kích thước : 40 - 37 cm
Khối lượng : 9,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.820.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010118
Kích thước : 44 - 35 cm
Khối lượng : 10,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.080.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010119
Kích thước : 42 - 48 cm
Khối lượng : 15,60 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.080.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010120
Kích thước : 42 - 44 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010121
Kích thước : 42 - 53 cm
Khối lượng : 23,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 11.550.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010122
Kích thước : 52 - 69 cm
Khối lượng : 18,70 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 11.550.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5010123
Kích thước : 49 - 62 cm
Khối lượng : 13,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 11.550.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).