Nhân viên vi phạm kỷ luật
Họ và tên :
.............................

Năm sinh :
.............................

Nơi sinh :
.............................
Họ và tên :
.............................

Năm sinh :
.............................

Nơi sinh :
.............................