Nhân viên xuất sắc trong tháng
Chỉ số & Hiệu suất bán hàng - tháng 5 năm 2009
 

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

 


 
Nhân viên xuất sắc trong tháng
  Chỉ số & Hiệu suất bán hàng - tháng 6 năm 2009  
  Chỉ số & Hiệu suất bán hàng - tháng 7 năm 2009  
  Chỉ số & Hiệu suất bán hàng - tháng 8 năm 2009  
  Chỉ số & Hiệu suất bán hàng - tháng 9 năm 2009  
  Chỉ số bán hàng - quý 1 năm 2009  
  Chỉ số bán hàng - quý 2 năm 2009  
  Chỉ số bán hàng - quý 3 năm 2009