Famous sayings

Happiness is not having what you want, but wanting what you have.

(Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn, mà là muốn những gì bạn có).

 

We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet the same.

(Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau).

 

If we cannot live so as to be happy, let us least live so as to deserve it.

(Nếu chúng ta chưa thể sống để có hạnh phúc, cũng nên ráng sống để xứng đáng được hạnh phúc).

 

A great obstacle to happiness is to anticipate too great a happiness.

(Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn).

 

...... Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one’s values.

(Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình).

 

We have to learn to be our own best friends because we fall to easily into the trap of being our own worst enemies.

(Chúng ta cần phải học để trở thành người bạn tốt nhất của chính mình bởi vì chúng ta rất dễ lâm vào cái lưới khiến mình trở thành kẻ thù lớn nhất của mình)

 

None is so deaf as he that will no hear.

(Không có người nào điếc hơn người không chịu lắng nghe)

 

Remember, no one can make you feel interior with out your consent.

(Hãy nhớ rằng, không được bạn đồng ý thì không ai có thể khiến bạn tự ti)

 

Hating people is like burrning down your own house to get rid of a rat.

(Căm ghét người khác thì cũng giống như đuổi một con chuột đi mà lại đốt cháy nhà mình)

 

The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg...not by smashing it.

(Kiên nhẫn là mấu chốt của mọi thành công. Gà con là do ấp trứng mà có, đập vỡ trứng không thể có được gà con)

 

Faith is darring the soul to go beyond what the eyes can see.

(Lòng tin là mạnh dạn cho trái tim vượt qua giới hạn mà đôi mắt có thể nhìn thấy)

 

Failure doesn’t mean you are failure...It just means you haven’t succeeded yet.

(Thất bại không phải biểu thị bạn là người thất bại...Nó chỉ biểu thị bạn hãy còn chưa thành công mà thôi)

 

People who fight fire with fire usually end up with ashes.

(Kẻ lấy lửa để công kích lửa, thông thường chỉ còn lại tro tàn)

 

Our dignity is not in what we do but in who we are.

(Phẩm giá của chúng ta không ở chỗ chúng ta làm gì mà ở cách cư xử của chúng ta)

 

When one door of happiness closed, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.

(Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng mà không thấy được cánh cửa khác đã mở ra cho ta)

 

Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses.

(Có người luôn oán thán vì hoa hồng có gai; Tôi lại mừng rỡ vì trong bụi gai có hoa hồng)

 

Today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope.

(Hôm nay hãy sống cho tốt để mỗi ngày qua đều là hồi ức vui vẻ, và mỗi ngày tới là tràn trề ước mơ hy vọng)

 

You can never plan the future by past.

(Bạn tuyệt đối không thể dùng quá khứ để hoặch định tương lai)

 

We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.

(Chúng ta đều dễ quên rằng hạnh phúc không phải là do có được thứ chúng ta chưa có, mà vẫn do sự nhận thức và thưởng thức thứ chúng ta đã có)

 

Men for the sake of getting a living forget to live.

(Con người vì mưu sinh mà quên mất đời sống)

 

Nothing is impossible, because impossible itself is "I M Possible".

(Không có gì là không thể, bởi vì không thể chính nó lại là "Tôi có thể")

 

Hold a true friend by hands.

(Giữ bạn thân bằng cả hai tay)

 

Robbing life of friendship is like robbing the world of the sun.

(Cuộc sống thiếu đi tình bạn như thế giới mất đi mặt trời)

 

Silence is one great art of conversation.

(Im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò).

 

A little explained, a little endured, a little forgiven, a quarrel is cured.

(Giải thích một chút, chịu đựng một chút, tha thứ một chút, thế là không phải cãi nhau)

 

Love is not getting, but giving.

(Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi)

 

Love is to endure for others.

(Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng)

 

Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.

(Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình)

 

Love in your hear wasn’t put there to stay. Love isn’t love till you give it away.

(Tình yêu đích thực là tình yêu đuợc dâng hiến)

 

Bried is life but love is long.

(Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu).

 

Love makes the world go around.

(Tình yêu làm thế giới rộng mở).

 

One can not love and be wise.

(Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu).

 

In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.

(Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn).

 

My religion is Loving & Kindness.

(Tôn giáo của tôi là lòng nhân ái).

 

Love gegets love.

(Tình yêu sản sinh ra tình yêu).

 

Love will find a way.

(Tình yêu sẽ mở lối).

 

Happiness comes from spiritual wealth, not material wealth...

Happiness come from giving, not getting. If we try hard to bring happiness to others,we cannot stop it from comming to us also.To get joy,we must give it, and to keep joy, we must scatter it.

(Hạnh phúc xuất phát từ sự giàu có của tâm hồn, chứ không phải giàu có về vật chất.... Hạnh phúc có được là vì cho đi , không phải nhận lại. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta không thể cản trở nó đến với chúng ta. Để có được niềm vui, chúng ta phải cho nó đi, và để giữ niềm vui ấy, chúng ta phải phân phát nó).

 

Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore, it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.

(Hạnh phúc thuộc về tâm hồn, được sinh ra từ chân lý và tình yêu. Hạnh phúc không ích kỷ; do đó nó không tồn tại đơn lẻ, nhưng nó đòi hỏi mọi người phải chia sẻ nó).

 

Happiness resides not in possessions and not in gold, the feeling of happiness dwells in the soul.

(Hạnh phúc không nằm trong của cải vật chất và vàng bạc, cảm giác hạnh phúc nằm trong tâm hồn).

 

Take care of yourself. Good health is everyone’s major source of wealth. Without it, Happiness is almost impossible.

(Hãy chăm sóc bản thân mình. Sức khoẻ tốt là của cải lớn nhất của mọi người. Không có sức khoẻ, không thể có hạnh phúc).

 

Happiness is not a matter of events; It depends upon the tides of the mind.

(Hạnh phúc không phải là vấn đề của sự kiện; nó phụ thuộc vào cách suy nghĩ của tâm trí).

 

Happiness is a choice that requires effort at times.

(Hạnh phúc là sự chọn lựa đôi khi phải nổ lực).

 

Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.

(Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó).

 

The Grand essentials of happiness are : something to do, someone to love, and something to hope for.

(Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là: Có cái gí đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng).

 

Happiness is enhanced by others but does not depend upon others.

(Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác).

 

Action may not always bring happiness;but there is no happiness without action.

(Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động).

 

The Constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself.

(Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc.)

 

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

(Hạnh phúc là khi những gì ta nghĩ, những gì ta nói, và những gì ta làm đều hòa hợp với nhau).

 

If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years.

(Nếu trên thế giới hiện nay, số người muốn chính mình có hạnh phúc nhiều hơn số người muốn người khác không có hạnh phúc, thì có lẽ trong vài năm nữa trái đất sẽ là thiên đàng).

 

One of the keys to happiness is a bad memory.

(Một trong những chìa khóa để có hạnh phúc là một trí nhớ kém).

 

Happiness is an imaginary condition, formerly attributed by the living to the dead, now usually attributed by adults to children, and by children to adults.

(Hạnh phúc là một tình trạng tưởng tượng, trước đây do người sống gán cho người chết, giờ thì do người lớn gán cho trẻ con, và trẻ con gán cho người lớn).

 

Many people are born crying , live complaining ,and die disappointed .

(Nhiều người đã khóc khi chào đời , phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở).

 

Praise makes the good feel better and the bad feel worse

(Lời khen làm cho người tốt cảm thấy tốt hơn và kẻ xấu cảm thấy tồi tệ hơn)

 

Better an ugly face than ugly mind .

(Một gương mặt xấu , tốt hơn một tâm hồn xấu)

 

Even a wicked tiger never eats his cubs

(Hổ dữ không ăn thịt con)

 

Patient and gentleness are power

(Kiên nhẫn và lịch sự là sức mạnh)

 

With business , as with bootlaces , patience will untie knots

(Với kinh doanh , cũng như dây giày , kiên nhẫn sẽ cởi được nút)

 

It often needs an open mind to keep one’s mouth shut

(Thường phải có một bộ óc mở mới giữ được cái mồm đóng)

 

Be hind every you meet is fighting a hard battle

(Hãy nhân hậu - mỗi người ta gặp đều đang phải vật lộn trong một cuộc chiến khắc nghiệt)

 

If you would like to know the value of money , go and try to borrow some

(Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền , hãy cứ thử đi vay xem)

 

Never stand on your dingity , there’s nothing in the word so slippery

(Chớ bao giờ có dẫm chân lên phẩm giá của mình , không có gì trên thế gian này lại trơn đến thế).

 

When you aim at nothing , you will seldom miss the target

(Khi ta không nhằm vào một cái gì thì rất ít khi ta bắn trượt)

 

Innocence shall make false accusation blush

(Sự ngây thơ sẽ làm cho lời kết tội sai lầm phải đỏ mặt)

 

Health to the sick , honour to the brave , success to the lover and freedom to the slave

(Sức khoẻ cho người ốm , vinh dự cho người dũng cảm , thành công cho kẻ biết yêu)

 

The art of living is to want less and to experience more

(Nghệ thuật sống là bớt đòi hỏi và trải nghiệm thêm nữa)

 

You’ll never know unless you try

(Ta không bao giờ biết nếu ta không thử)

 

A talkative is seldom over estimaed some one silent often is .

(Người ta rất ít khi đánh giá cao 1 kẻ hay nói nhưng lại thường coi trọng những người lặng im)

 

It is easier for father to have children than for children to have a real father

(Một người cha có những đứa con thì dễ hơn là những đứa con có 1 người cha thực sự)

 

Do not walk through time with out leaving endence of your passage

(Đừng bao giờ đi qua thời gian mà không đễ lại dấu vết)

 

There is only one success tobe able to spend your life in your ownway

(Chỉ có 1 thành công duy nhất - đó là khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn)

 

Life is made up os getting and giving ,and forgetting and forgiving

(Cuộc sống được tạo dựng bởi nhận và cho , quên lãng và tha thứ)

 

It is better to live one day as a lion than a hundred years as sheep

(Thà sống 1 ngày như sư tử còn hơn sống trăm năm như con cừu)

 

It’s nice to be improtant but it’s more improtan tobe nice

(Là một nhân vật quan trọng thì cũng dễ thương đấy nhưng sống sao cho dễ thương còn quan trọng hơn nhiều)

 

We never know the love of parents ,until we become parents ourselves

(Chúng ta không bao giờ hiểu hết được tình yêu thương của bố mẹ, cho đến khi chính chúng ta làm bố mẹ)

 

Wine should be taken in small does ,know ledge in large

(Rượu nên uống từng lượng nhỏ , tri thức nên thu nhập từng lượng lớn) – Hoàng Anh Chivas

 

No body can hold his fist all day long

(Không ai nắm tay qua ngày đến tối)

 

Have a heart that never hardens , and a temper that never tires , and a touch that never hurts.

(Hãy có 1 trái tim không bao giờ chai sạn , một khí chất không bao giờ mệt mỏi , và một tiếp xúc không bao giờ làm đau)

 

I dare you achieve successes with out teachers

(Không thầy đố mày làm nên)

 

When eating bamboo sprouts ,remember the man who planted them

(Khi ăn măng cụt hãy nhớ người trồng)

 

It is better to go hungry with apure mind than to eat well with an evil on

(Thà để bụng đói mà tinh thần được trong sạch , còn hơn ăn no mà tâm xấu)

 

You will never be a thinker if you can’t laugh

(Bạn sẽ không bao giờ thành nhà tư tưởng nếu bạn không biết cười)

 

Success is amatter of luch Ask and failuse

(Hỏi bất kì kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời thành công là nhờ may mắn)

 

No man is rich enough to buy back his past oscar wilde

(Không ai đủ giàu đễ mua lại quá khứ của mình)

 

A wise person hates nobody

(Một người khôn ngoan không ghét ai cả)

 

Any time that is not spent on love is wasted

(Thời gian không dành cho tình yêu là thời gian lãng phí)

 

When you fell too old to do athing- do it

(Khi bạn cảm thấy quá già không làm được 1 việc gì đó - hãy làm ngay việc đó)

 

The great majority of people exist but do not live

(Phần lớn người ta tồn tại chứ không sống)

 

And the trouble is if you don’t risk any thing , you risk even more

(Điều oái ăm là , nếu bạn không liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn)

 

You’ve gotto love what’s lovatable and hate what’s houtable .It takes brains to see the difference

(Ta cần phải yêu cái đáng yêu và ghét cái đáng ghét . Vấn đề là phải suy nghĩ đễ phân biệt được cái nào đáng yêu và cái nào đáng ghét)

 

No body loves you , if you think of nobody but yourself

(Không ai yêu bạn nếu bạn chẵng nghỉ đến ai khác ngoài bản thân)

 

When you meet tempta - tion,turn to the right

(Khi bạn gặp cám dỗ - hãy rẽ phải)

 

Love is life’s wealth - neer spent but ever spending

(Tình yêu là của cải của người sống - hãy tiêu đi nhưng đừng bao giờ tiêu hết)

 

If you think you can - you can

(Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm - tức là bạn có thể)

 

Anger is often more hurtful than the in jury that caused it.

(Nỗi tức giận thường lớn hơn nỗi đau gây ra nó)

 

If you want tobe original be yourself - no two people are a like

(Nếu bạn muốn chính gốc , hãy là chính mình- không có 2 người nào giống hết nhau)

 

A moment’s in sight is sometimes worth a life’s exprience

(Xem xét kĩ một chút đôi khi cũng đáng cho kinh nghiệm cã 1 đời)

 

Before weset our hearts upon anything , let us examine how happy thoé are who already possess it

(Trước khi đặt trái tim của chúng ta vào bất kì cái gì , hãy kiểm tra xem những người đã có nó hạnh phúc như thế nào)

 

Give your tongur more holiday than your hands and eyes

(Hãy đễ cho lưỡi của bạn nghĩ ngơi nhiều hơn tay và mắt)

 

What benefirs a man if he gains a whole world but loses his own soul

(Một con người hưởng lợi gì khi anh ta dành được cã thế giới nhưng mất đi tâm hồn của chính mình)

 

People can take everything away from you except memories

(Người ta có thể lấy đi của bạn mọi thứ trừ kỉ niệm)

 

Glass , china and reputation are easily cracked , but never well mended

(Thủy tinh , đồ sứ và danh tiếng đều đổ vỡ mà không bao giờ có thể hàn gắn lại như mới được)

 

A flame isn’t dead until the embers are black

(Những viên than còn hồng thì ngọn lữa còn chưa tắt)

 

If you can’t be asun , don’t be a cloud

(Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây)

 

The greatest fault is tobe conscious of none

(Lỗi lầm lớn nhất là không ý thức được điều gì)

 

Take away love and our earth is a timb

(Lấy mất đi tình yêu thì trái đất chúng ta chỉ còn là nấm mồ)

 

When you a down , you aren’t necessarily a failure .It’s staying down that makes you a failure

(Khi bạn thất cơ , không hẳn bạn đã thất bại . Nhưng nếu bạn cứ mãi chấp nhận cảnh sa sút thì bạn đã thành kẻ bại trận rồi đấy)

 

We first make our habits then our habits make us

(Lúc đầu chúng ta tạo ra thói quen , sau đó thói quen tạo ra chúng ta)

 

Think twice before you speak , and then say it to your self

(Hãy nghĩ kĩ trước khi nói , rồi sau đó tự nói với mình)

 

God has given us two hands-one for giving ,the other for receiving

(Thượng đế đã ban cho chúng ta đôi bàn tay - 1 để cho và 1 để nhận)

 

"The world doesn´t disappear when you close your eyes”

(Thế giới sẽ không biến mất dù cho anh có nhắm mắt lại)

 

"Cavia is a luxury we have, vodka is a luxury we have but time is not”

(Trứng cá hồi là 1 vật xa xỉ nhưng chúng ta có, rượu vodka là 1 thứ đắt giá nhưng chúng ta cũng có, trừ thời gian)

 

The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.

(Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.)

 

You will be doing anything for the one you love, except love them again.

(Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa).

 

The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

(Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình).

 

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.

(Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu).

 

Will you love me for the rest of my life ?

No, I’ll love you for the rest of mine.

(Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?

Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em).

 

You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.

(Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quý nhất lại vụt khỏi tầm nhìn đó).

 

We only live once

(Chúng ta chỉ sống 1 lần duy nhất)

 

When you lose, don’t lose the lesson.

(Khi thua, đừng mất bài học).

 

Follow the three R’s: – respect for self – respect for others, and – responsibility for all your actions.

(Theo luật 3 T: - Tự trọng - Tôn trọng người khác - Trách nhiệm về mọi hành động của mình).

 

Learn the rules, so you know how to break them properly.

(Học quy tắc để biết phá bỏ quy tắc đúng cách).

 

Spend some time alone every day.

(Nên có thời gian một mình mỗi ngày).

 

Open your arms to change, but don’t let go of your values.

(Mở rộng vòng tay chào đón thay đổi, nhưng đừng bỏ đi đức hạnh của mình).

 

Live a good, honorable life. Then when you get older, and think back, you’ll be able to enjoy it a second time. (Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Rồi khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa).

 

A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.

(Bầu không khí yêu thương trong nhà bạn là nền tảng cho đời sống của bạn).

 

In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.

(Khi bất đồng với người thân, nói về chuyện hiện tại mà thôi. Đừng nhắc đến chuyện cũ).

 

Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.

(Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để thành bất tử).

 

Once a year, go someplace you’ve never been before.

(Mỗi năm một lần, hãy tới một nơi bạn chưa bao giờ tới).

 

Judge your success by what you had to give up in order to get it.

(Đo lường thành công của bạn bằng những gì bạn phải mất đi để có nó).

 

In the practice of tolerance, one’s enemy is the best teacher.

(Trong thực hành đức nhẫn nhục, kẻ thù của ta là thầy hay nhất của ta).

 

I am open to the guidance of synchronicity, and do not let expectations hinder my path.

(Tôi chấp nhận hướng đến hài hòa, nhưng không để mong ước đó cản đường tôi).

 

Human beings are of such nature that they should have not only material facilities but spiritual sustenance as well. Without spiritual sustenance, it is difficult to get and maintain peace of mind.

(Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn).

 

If in day to day life you lead a good life, honesty, with love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

(Nếu bạn sống tử tế hàng ngày, thành thật, với tình yêu, với từ tâm, giảm ích kỷ, tự nhiên bạn sẽ đến Niết Bàn).

 

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

(Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm. Nếu bạn muốn bạn hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm).

 

True compassion is not just an emotional response but a firm commitment founded on reason.

(Từ tâm thực sự không chỉ là một phản ứng tình cảm, mà là một tâm nguyện của lý trí).

 

If the love within your mind is lost and you see other beings as enemies, then no matter how much knowledge or education or material comfort you have, only suffering and confusion will ensue.

(Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm).

 

Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life.

(Ngày nay, hơn bao giờ hết, đời sống phải có ý thức trách nhiệm toàn cầu, không những chỉ nước này đối với nước kia, người này đối với người kia, mà còn là trách nhiệm của con người đối với các loài chúng sinh khác).

 

Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek.

(Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khác mới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm).

 

The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It is the ultimate source of success in life.

(Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc. Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời).

 

I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion, and elimination of ignorance, selfishness, and greed.

(Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ, và tham lam).

 

Take care of your Thoughts because they become Words . Take care of your Words because they will become Actions . Take care of your Actions because they will become Habits . Take care of your Habits because they will form your Character . Take care of your Character because it will form your Destiny , and your Destiny will be your Life .

(Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói . Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động . Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen . Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn. Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn, và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn).

 

Love all, trust afew, do wrong to none.

(Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết)

 

Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres.

(Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ).

 

Great minds have purposed, others have wishes

(Vĩ nhân có nguyện vọng, phàm nhân có ham muốn)

 

Gổ mục không thể khắc.

(Rotten wood can not be carved).

 

Iron hand in velvet glove.

(Bàn tay sắt trong bao tay nhung)

 

Better turn back than lose your way.

(Tốt nhứt là quay trở về hơn tiếp tục đi lạc lối)

 

You can’t drive straight on a twisting road.

(Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo)

 

Live a hundred years, learn a hundred years, and you’ll still die a fool.

(Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại).

 

Nothing truely valuable arises from ambition or from a mere sense of duty; it stems rather from love and devotion towards men and towards objective things.

(Một giá trị thật sự không thể có từ tham vọng hay từ bổn phận bắt buột; một giá trị thật sự chỉ có thể phát sinh từ tình thương và cống hiến cho nhân loại)

 

God helps those who help themselves.

(Trời chỉ giúp cho những kẻ tự giúp bản thân mình)

 

A bird in hand is worth two in the bush.

(Một con chim trong tay còn quý hơn hai con trong rừng. Dừng mơ mộng hảo huyền).

 

Let your conscience be your guide.

(Hãy để lương tâm dần lối cho bạn)

 

If the path be beautiful, let us not ask where it leads.

(Nếu con đường đẹp, thì cần gì phải hỏi nó sẽ đi đến đâu)

 

Noblemen make promises, but peasants have to keep them.

(Quý Tộc hứa hẹn, nông phu thực hiện)

 

Nothing ever achieve without enthusiasm.

(Chẳng có thành đạt nào mà không nhờ vào nhiệt tâm)

 

As seed need proper soil to grow, advice needs a fertile mind in which to root

(Cũng như hạt giống cần đất tốt để nảy nở, lời khuyên bảo cũng cùng một bộ óc rộng lượng để tiếp nhận)

 

Knowledge was not a stored house of past thought, but an ever changing quantity to which men ađed by innovation and invention.

(Kiến thức không phải là kho chứa của ý tưởng đã qua, mà là một khối lượng biến đổi không ngừng bởi những phát minh và đổi mới)

 

Large numbers of things are determined, and therefore not subject to change.

(Có nhiều việc đã an bài, vì thế không thể thay đổi)

 

God gave us two ears and one tongue so that we may listen twice as much as we speak.

(Trời cho con người hai tai và một lưỡi để con người nghe gấp hai lần nói)

 

Better for us to fight and maybe die than for our children live in miserỵ

(Tôt nhất là chúng ta chiến đấu và hy sinh hơn là để con em chúng ta sống trong khổ sở)

 

Good manner is appreciated now but estate keeps everlasting

(Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu)

 

DREAMS - To accomplish great things, we must dream as well as act.

(MƠ - Để hoàn thành chuyện lớn, ta phải mơ cũng như hành động).

 

IMAGINATION - There is only one admirable form of imagination: the imagination so intense that it creates new reality, that it makes things happen.

(TƯỞNG TƯỢNG - Chỉ có một cách tưởng thượng đáng thán phục: tưởng tượng mạnh đến nỗi nó tạo ra hiện thực mới, đến nỗi nó làm cho mọi sự xảy ra).

 

PURPOSE - This is our purpose: to make as meaningful as possible this life that has been bestowed upon us; to live in such a way that we may be proud of ourselves; to act in such a way that some part of us lives on.

(MỤC ĐÍCH - Đây là mục đích của chúng ta: làm cho đời sống mà ta đã được trao tặng có ý nghĩa chàng nhiều càng tốt; sống thế nào để ta hãnh diện với chính mình; hành động thế nào để một phần của ta sống mãi).

 

PASSION - Nothing in the world has been accomplished without passion.

(ĐAM MÊ - Chẳng có gì trên thế giới được hoàn thành mà không có đam mê).

 

INSPIRATION - We should be taught not to wait for inspiration to start a thing. Action always generates inspiration. Inspiration seldom generates action.

(HỨNG KHỞI - Chúng ta nên được dạy không đợi hứng khởi bắt đầu chuyện gì cả. Hành động luôn luôn tạo ra hứng khởi. Hứng khởi hiếm khi tạo ra hành động).

 

DESIRE - Manifest plainness, Embrace simplicity, Reduce selfishness, Have few desires.

(HAM MUỐN - Biểu lộ đơn giản, Yêu mến giản dị, Giảm ích kỷ, Ít ham muốn).

 

COMMITMENT - The quality of a person’s life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavor.

(TẬN HIẾN - Phẩm chất của cuộc đời của một người tỉ lệ thuận với mức độ tận hiến của người đó cho sự xuất sắc).

 

ENERGY - Energy is the essence of life. Every day you decide how you are going to use it by knowing what you want and what it takes to reach that goal, and by maintaining focus.

(NĂNG LỰC - Năng lực là tinh yếu của đời sống. Mỗi ngày bạn quyết định sẽ sử dụng năng lực thế nào bằng việc biết bạn muốn gì và làm thế nào để đạt được mục đích đó, và bằng việc giữ tập trung).

 

ATTITUDE - A strong positive mental attitude will create more miracles than any wonder drug.

(THÁI ĐỘ - Một thái độ tích cực mạnh mẽ sẽ tạo ra nhiều phép lạ hơn bất kì loại thuốc tiên nào).

 

EXCELLENCE - Strive for excellence, not perfection.

(XUẤT SẮC - Cố để xuất sắc, không cần hoàn toàn).

 

SUCCESS - What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does what he wants to do.

(THÀNH CÔNG - Tiền là gì? Một người thành công nếu người đó thức dậy buổi sáng, đi ngủ buổi tối, và giữa hai buổi làm những việc mình muốn làm).

 

Live your dreams. Live your life. Live with passion.

(Sống giấc mơ của bạn. Sống cuộc đời của bạn. Sống với đam mê).