Nhân viên xuất sắc trong tháng
Chỉ số bán hàng - quý 3 năm 2009
 

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12