8.2012
Ngày 31
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 780,00
Phạm Thị Thanh Thảo 42,00 600,00
Võ Minh Trang 6,00 150,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 18,00 468,00
Trần Ngọc Quỳnh 6,00 90,00
Lê Lâm Ngọc Phương 48,00 1.230,00
Ngày 30
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 70,00 2.163,00
Bùi Quỳnh Anh 224,00 13.874,00
Võ Minh Trang 84,00 2.933,00
Ngày 29
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 42,00 1.050,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 210,00
Ngày 28
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 14,00 210,00
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 448,00
Trần Thị Diễm 35,00 1.232,00
Bùi Quỳnh Anh 91,00 5.068,00
Ngày 27
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,00 440,00
Phạm Thị Thanh Thảo 8,00 224,00
Bùi Quỳnh Anh 16,00 400,00
Võ Minh Trang 8,00 224,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 64,00 1.520,00
Trần Ngọc Quỳnh 8,00 120,00
Lê Lâm Ngọc Phương 32,00 808,00
Ngày 26
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21,00 644,00
Trần Thị Diễm 7,00 1.820,00
Võ Minh Trang 21,00 371,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 21,00 574,00
Ngày 25
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 1.225,00
Lê Lâm Ngọc Phương 14,00 504,00
Ngày 24
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 15,00 450,00
Võ Minh Trang 52,50 1.500,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 22,50 585,00
Trần Ngọc Quỳnh 60,00 1.260,00
Ngày 23
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 56,00 756,00
Trần Thị Diễm 21,00 546,00
Võ Minh Trang 7,00 266,00
Ngày 22
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,50 650,00
Phạm Thị Thanh Thảo 32,50 3.224,00
Trần Thị Diễm 6,50 97,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 71,50 5.967,00
Ngày 21
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 120,00 5.152,00
Võ Minh Trang 40,00 1.056,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 16,00 432,00
Lê Lâm Ngọc Phương 8,00 304,00
Ngày 20
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 8,00 160,00
Bùi Quỳnh Anh 8,00 240,00
Võ Minh Trang 72,00 2.432,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 8,00 304,00
Trần Ngọc Quỳnh 32,00 840,00
Ngày 19
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 791,00
Trần Thị Diễm 63,00 1.393,00
Võ Minh Trang 14,00 385,00
Trần Ngọc Quỳnh 35,00 910,00
Lê Lâm Ngọc Phương 7,00 245,00
Ngày 18
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6,00 150,00
Phạm Thị Thanh Thảo 36,00 2.400,00
Trần Thị Diễm 12,00 336,00
Bùi Quỳnh Anh 30,00 1.494,00
Võ Minh Trang 12,00 180,00
Lê Lâm Ngọc Phương 42,00 1.434,00
Ngày 17
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 13,00 494,00
Phạm Thị Thanh Thảo 26,00 611,00
Trần Thị Diễm 6,50 227,50
Võ Minh Trang 45,50 682,50
Trần Ngọc Quỳnh 13,00 195,00
Ngày 16
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28,00 721,00
Phạm Thị Thanh Thảo 21,00 693,00
Trần Thị Diễm 14,00 490,00
Võ Minh Trang 28,00 679,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 455,00
Ngày 15
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,00 1.104,00
Phạm Thị Thanh Thảo 8,00 272,00
Trần Thị Diễm 24,00 320,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 616,00
Võ Minh Trang 64,00 1.976,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 144,00 3.744,00
Trần Ngọc Quỳnh 96,00 3.664,00
Ngày 14
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28,00 742,00
Phạm Thị Thanh Thảo 7,00 266,00
Trần Thị Diễm 7,00 105,00
Bùi Quỳnh Anh 63,00 1.470,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 49,00 1.351,00
Ngày 13
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,50 285,00
Phạm Thị Thanh Thảo 165,00 6.075,00
Trần Thị Diễm 7,50 112,50
Bùi Quỳnh Anh 135,00 3.540,00
Võ Minh Trang 15,00 480,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 15,00 435,00
Trần Ngọc Quỳnh 7,50 112,50
Ngày 12
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 22,00 698,50
Trần Thị Diễm 11,00 165,00
Bùi Quỳnh Anh 5,50 82,50
Võ Minh Trang 27,50 698,50
Trần Ngọc Quỳnh 5,50 198,00
Ngày 11
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30,00 2.160,00
Võ Minh Trang 30,00 948,00
Trần Ngọc Quỳnh 36,00 900,00
Lê Lâm Ngọc Phương 12,00 336,00
Ngày 10
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0,00 126,00
Trần Thị Diễm 21,00 350,00
Trần Ngọc Quỳnh 7,00 266,00
Lê Lâm Ngọc Phương 49,00 1.162,00
Ngày 9
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 35,00 644,00
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 1.456,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 525,00
Trần Ngọc Quỳnh 14,00 469,00
Lê Lâm Ngọc Phương 14,00 399,00
Ngày 8
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bùi Quỳnh Anh 143,00 2.606,50
Võ Minh Trang 58,50 1.365,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 13,00 416,00
Trần Ngọc Quỳnh 13,00 455,00
Lê Lâm Ngọc Phương 58,50 689,00
Ngày 7
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 16,00 560,00
Võ Minh Trang 48,00 720,00
Ngày 6
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22,00 484,00
Phạm Thị Thanh Thảo 16,50 335,50
Trần Thị Diễm 11,00 825,00
Bùi Quỳnh Anh 11,00 346,50
Lê Lâm Ngọc Phương 16,50 517,00
Ngày 5
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 5,50 159,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 5,50 154,00
Lê Lâm Ngọc Phương 16,50 819,50
Ngày 4
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 11,00 291,50
Bùi Quỳnh Anh 16,50 924,00
Ngày 3
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 7,00 245,00
Trần Thị Diễm 7,00 455,00
Võ Minh Trang 7,00 266,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 42,00 1.358,00
Trần Ngọc Quỳnh 14,00 812,00
Lê Lâm Ngọc Phương 7,00 224,00
Ngày 2
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 600,00
Trần Thị Diễm 24,00 738,00
Võ Minh Trang 24,00 702,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 138,00
Trần Ngọc Quỳnh 24,00 570,00
Lê Lâm Ngọc Phương 6,00 600,00
Ngày 1
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28,00 959,00
Phạm Thị Thanh Thảo 84,00 1.673,00
Bùi Quỳnh Anh 7,00 266,00
Võ Minh Trang 7,00 105,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 826,00
Trần Ngọc Quỳnh 35,00 1.127,00
Trở lại