Tam Quốc Diễn Nghĩa » Hình ảnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

Tào Tháo & Lưu Bị & Tôn Quyền
 
Tư Mã Ý mắc mẹo bỏ thành không của Gia Cát Lượng
 
Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào
trong trang trại của Trương Phi.
 
Quan Vũ & Trương Phi
 
Tào Tháo say rượu, múa kiếm trên sông Trường Giang trước khi đại bại trong trận chiến Xích Bích
 
Quan Vũ múa đao xông vào trận chiến như đi vào chỗ không người
 
Tam anh chiến Lã Bố
 
Triệu Vân giết Hạ Hầu Ân đoạt gươm Thanh Công của Tào Tháo
 
Mã Siêu
 
Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Lưu Bị
 
Từ Thứ, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi
 
Tam anh chiến Lã Bố 2
 
Triệu Vân một mình địch năm tướng
 
Lã Bố giao chiến Hạ Hầu Đôn
 
Quan Vũ nể tình tha Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung
 
Giữa đêm khuya, Trương Phi giao chiến Mã Siêu hơn trăm hiệp không phân thắng bại
 
Triệu Vân múa giáo đón đánh Hạ Hầu Đôn
 
Triệu Vân
 
Trương Phi truy sát quân Tào Tháo trong trận Xích Bích
 
Quan Vũ tạm biệt Lưu Bị, Gia Cát Lượng đi trấn thủ Kinh Châu
 
Trương Phi, Lưu Bị
 
Quân Tào Ngụy
 
Gia Cát Lượng sau khi dùng kế "thuyền cỏ mượn tên" bàn giao hàng vạn mũi tên cho Chu Du, Lỗ Túc
 
Tào Tháo thua chạy trong sự bảo vệ của các tướng Ngụy
 
Tào Tháo cắt râu, cởi áo bào chạy trốn sự truy sát của Mã Siêu
 
Tam anh chiến Lã Bố 3
 
Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng tạm biệt Bàng Thống, Lưu Bị cùng đại quân kéo vào Tây Xuyên
 
Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại