Tam Quốc Diễn Nghĩa » Các nhân vật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Triệu Vân,
Cam phu nhân, My phu nhân (2 vợ của Lưu Bị).


001. Đổng Trác
 
002. Viên Thiệu
 
003. Viên Thuật
 
004. Tào Tháo
 
005. Tôn Quyền
 
006. Chu Du
 
007. Lưu Bị
 
008. Quan Vũ
 
009. Trương Phi
 
010. Triệu Vân
 
011. Mã Siêu
 
012. Hoàng Trung
 
013. Gia Cát Lượng
 
014. Từ Thứ
 
015. Trương Giác
 
016. Hoàng Phủ Tung
 
017. Chu Tuấn
 
018. Hà Tiến
 
019. Trương Lỗ
 
020. Đinh Nguyên
 
021. Công Tôn Toản
 
022. Hàn Phúc
 
023. Lưu Yên
 
024. Vương Doãn
 
025. Trần Cung
 
026. Lã Bố
 
027. Điêu Thuyền
 
028. Lưu Biểu
 
029. Lý Nho
 
030. Đào Khiêm
 
031. Trần Quán
 
032. Cao Thuận
 
033. Phan Phụng
 
034. Nhan Lương
 
035. Văn Xú
 
036. Hoa Hùng
 
037. Nghiêm Bạch Hổ
 
038. Điền Phong
 
039. Kỷ Linh
 
040. Ngạc Hoán
 
041. Đóa Tư Đại Vương
 
042. Đặng Ngải
 
043. Chung Hội
 
044. Đỗ Dự
 
045. Điển Vi
 
046. Quách Gia
 
047. Tào Nhân
 
048. Giả Hủ
 
049. Tào Hồng
 
050. Tào Hưu
 
051. Trương Cáp
 
052. Trương Liêu
 
053. Trương Nhiệm
 
054. Hứa Chử
 
055. Hạ Hầu Đôn
 
056. Hạ Hầu Uyên
 
057. Từ Hoảng
 
058. Tuân Du
 
059. Tuân Úc
 
060. Lý Điển
 
061. Trình Dục
 
062. Bàng Đức
 
063. Vu Cấm
 
064. Dương Hựu
 
065. Nhạc Tiến
 
066. Tào Phi
 
067. Tào Thực
 
068. Ngưu Kim
 
069. Vô Khâu Kiệm
 
070. Tư Mã Ý
 
071. Gia Cát Đản
 
072. Văn Khâm
 
073. Tào Duệ
 
074. Tư Mã Sư
 
075. Hạ Hầu Huyền
 
076. Tào Xung
 
077. Tư Mã Chiêu
 
078. Triệu Lũy
 
079. Thư Thụ
 
080. Liêu Hóa
 
081. Mã Đại
 
082. Ngụy Diên
 
083. Bàng Thống
 
084. Pháp Chính
 
085. Nghiêm Nhan
 
086. Chu Thương
 
087. Trương Tùng
 
088. Mạnh Đạt
 
089. Phí Vĩ
 
090. Tưởng Uyển
 
091. Ngô Lan
 
092. Lôi Đồng
 
093. Mã Lương
 
094. Lý Nghiêm
 
095. Đổng Trà Na
 
096. Mạnh Hoạch
 
097. Chúc Dong
 
098. Quan Bình
 
099. Quan Hưng
 
100. Trương Bào
 
101. Khương Duy
 
102. Văn Ương
 
103. Tôn Kiên
 
104. Tôn Sách
 
105. Thái Sử Từ
 
106. Đại Kiều
 
107. Tiểu Kiều
 
108. Trương Chiêu
 
109. Trương Hoành
 
110. Hoàng Cái
 
111. Hàn Đương
 
112. Chu Thái
 
113. Trình Phổ
 
114. Đinh Phụng
 
115. Cam Ninh
 
116. Lăng Thống
 
117. Lỗ Túc
 
118. Lã Mông
 
119. Cố Ung
 
120. Tôn Thượng Hương
 
121. Gia Cát Cẩn
 
122. Tưởng Khâm
 
123. Lăng Tháo
 
124. Lục Tốn
 
125. Lục Khang
 
126. Gia Cát Khác
 
A Hội Nam
 
Bắc Cung Bá Ngọc
 
Bàng Thống
 
Bàng Đức
 
Bảo Tam Nương
 
Bảo Tín
 
Bộ Trắc
 
Bộ Độ Căn
 
Bùi Nguyên Thiệu
 
Cam Ninh
 
Cam Phu Nhân
 
Cảnh Kỳ
 
Cao Cán
 
Cao Lãm
 
Cao Thuận
 
Cao Tường
 
Chân Mật
 
Châu Thị
 
Châu Tĩnh
 
Chiêu Tín Hiệu Úy
 
Chu Du
 
Chu Hân
 
Chu Hoàn
 
Chu Linh
 
Chu Nhiên
 
Chu Phường
 
Chu Thái
 
Chu Thương
 
Chu Trị
 
Chu Tước
 
Chúc Dung
 
Chung Do
 
Cố Ung
 
Công Tôn Khang
 
Công Tôn Toản
 
Công Tôn Uyên
 
Công Tôn Việt
 
Cốt Tấn
 
Cường Đạo Ác Bá
 
Diêm Hạng
 
Diêm Phố
 
Doãn Mặc
 
Dương Bách
 
Dương Hộ
 
Dương Phụ
 
Dương Tu
 
Dương Tùng
 
Gia Cát Cẩn
 
Gia Cát Chiêm
 
Gia Cát Khác
 
Gia Cát Lượng
 
Gia Cát Đản
 
Giả Hủ
 
Gia Lão
 
Giả Quỳ
 
Giản Ung
 
Hạ Hầu Uyển
 
Hạ Hầu Bá
 
Hạ Hầu Uyên
 
Hạ Hầu Đôn
 
Hạ Tề
 
Hác Chiêu
 
Hám Trạch
 
Hàn Hạo
 
Hàn Toại
 
Hàn Đương
 
Hầu Thành
 
Hiền Vương
 
Hiền Vương-
 
Hình Đạo Vinh
 
Hồ Ban
 
Hổ Bí Giáo Úy
 
Hồ Trù Truyền
 
Hồ Xa Nhi
 
1 - 2 - 3  Trang sau
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại