Tam Quốc Diễn Nghĩa » Trang chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

Điêu Thuyền, Lã Bố, Quan Vũ, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền


Quan Vũ


Mã Siêu


Hoàng Trung


Chu Du


Mã TốcTriệu Vân (sinh năm 168 – mất năm 229)


Lưu Bị (sinh năm 161 - mất năm 223)


Quan Vũ (sinh năm 162 - mất năm 219)

Trương Phi (sinh năm 167 - mất năm 221)


Lã Bố (sinh năm 156 - mất năm 198)


Khương Duy (sinh năm 202 - mất năm 264)

Liên minh "Khăn Vàng" của ba anh em Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương


Đổng Trác và các thuộc hạ


Liên minh Viên Thiệu - Tào Tháo


Lã Bố (Điêu Thuyền - thiếp, Nghiêm Thị - vợ) và các thuộc hạ


Viên Thiệu và các thuộc hạ


Hàn Toại và các thuộc hạ


Mạnh Hoạch và các thuộc hạ


Đại Kiều - Điêu Thuyền - Tiểu Kiều và các mỹ nhân trong truyện Tam Quốc


Những đôi uyên ương "anh hùng & mỹ nhân" trong truyện Tam Quốc:
Lã Bố & Điêu Thuyền, Chu Du & Tiểu Kiều,
Tôn Sách & Đại Kiều, Tào Phi & Chân Thị...


Liên minh dòng họ Lưu: Lưu Biểu, Lưu Kỳ, Lưu Tôn


Dòng họ Tào đứng đầu triều đình nhà Ngụy: Tào Tháo - Tào Phi - Tào Tuấn


Dòng họ Lưu đứng đầu triều đình nhà Thục: Lưu Bị - Lưu Thiện


Dòng họ Tôn đứng đầu triều đình nhà Ngô: Tôn Kiên - Tôn Sách - Tôn Quyền 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại