7.2012
Ngày 31
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 42,50 1.326,00
Phạm Thị Thanh Thảo 59,50 1.615,00
Trần Thị Diễm 17,00 620,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 68,00 1.980,50
Trần Ngọc Quỳnh 8,50 51,00
Ngày 30
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 56,00 1.673,00
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 210,00
Trần Thị Diễm 28,00 1.400,00
Bùi Quỳnh Anh 28,00 1.176,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 105,00 3.290,00
Trần Ngọc Quỳnh 56,00 805,00
Lê Lâm Ngọc Phương 21,00 574,00
Ngày 29
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 6,00 174,00
Trần Thị Diễm 12,00 492,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 660,00
Ngày 28
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 14,00 210,00
Võ Minh Trang 7,00 196,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 28,00 1.407,00
Trần Ngọc Quỳnh 14,00 315,00
Lê Lâm Ngọc Phương 14,00 595,00
Ngày 27
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 48,00 560,00
Trần Thị Diễm 80,00 2.280,00
Võ Minh Trang 72,00 1.792,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 32,00 584,00
Trần Ngọc Quỳnh 24,00 776,00
Ngày 26
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 28,00 700,00
Bùi Quỳnh Anh 42,00 1.127,00
Võ Minh Trang 7,00 245,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 49,00 1.232,00
Ngày 25
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 32,50 650,00
Trần Thị Diễm 26,00 825,50
Võ Minh Trang 13,00 435,50
Ngày 24
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 16,00 448,00
Võ Minh Trang 32,00 528,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 16,00 376,00
Ngày 23
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bùi Quỳnh Anh 6,00 234,00
Lê Lâm Ngọc Phương 6,00 90,00
Ngày 22
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 21,00 406,00
Trần Thị Diễm 42,00 819,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 28,00 777,00
Lê Lâm Ngọc Phương 63,00 2.947,00
Ngày 21
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 12,00 180,00
Trần Thị Diễm 162,00 4.278,00
Võ Minh Trang 6,00 168,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 24,00 570,00
Trần Ngọc Quỳnh 12,00 468,00
Nguyễn Thị Kim Hương 12,00 702,00
Ngày 20
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 1.020,00
Trần Thị Diễm 12,00 180,00
Bùi Quỳnh Anh 36,00 2.232,00
Lê Lâm Ngọc Phương 24,00 570,00
Ngày 19
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 65,00 1.202,50
Phạm Thị Thanh Thảo 19,50 1.326,00
Bùi Quỳnh Anh 13,00 494,00
Võ Minh Trang 52,00 773,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 13,00 195,00
Lê Lâm Ngọc Phương 6,50 292,50
Ngày 18
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 88,00 5.872,00
Võ Minh Trang 176,00 6.000,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 64,00 1.904,00
Trần Ngọc Quỳnh 72,00 1.672,00
Lê Lâm Ngọc Phương 8,00 256,00
Ngày 17
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 1.169,00
Bùi Quỳnh Anh 7,00 245,00
Võ Minh Trang 35,00 770,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7,00 413,00
Lê Lâm Ngọc Phương 14,00 210,00
Ngày 16
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 18,00 783,00
Phạm Thị Thanh Thảo 378,00 15.534,00
Bùi Quỳnh Anh 9,00 252,00
Võ Minh Trang 18,00 1.125,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 90,00 1.719,00
Trần Ngọc Quỳnh 54,00 1.530,00
Ngày 15
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 70,00 2.653,00
Trần Thị Diễm 28,00 896,00
Bùi Quỳnh Anh 28,00 420,00
Võ Minh Trang 14,00 210,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 21,00 574,00
Ngày 14
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6,00 192,00
Trần Thị Diễm 18,00 486,00
Võ Minh Trang 6,00 210,00
Trần Ngọc Quỳnh 6,00 186,00
Lê Lâm Ngọc Phương 60,00 1.596,00
Ngày 13
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 48,00 720,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 360,00
Võ Minh Trang 32,00 1.064,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 16,00 240,00
Lê Lâm Ngọc Phương 40,00 600,00
Nguyễn Thị Kim Hương 16,00 464,00
Ngày 12
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 88,00 1.640,00
Trần Thị Diễm 8,00 224,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 8,00 224,00
Trần Ngọc Quỳnh 72,00 2.136,00
Ngày 11
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,00 1.440,00
Trần Thị Diễm 48,00 648,00
Bùi Quỳnh Anh 8,00 336,00
Trần Ngọc Quỳnh 8,00 120,00
Ngày 10
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 18,00 603,00
Bùi Quỳnh Anh 9,00 342,00
Võ Minh Trang 72,00 1.386,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 45,00 2.250,00
Nguyễn Thị Kim Hương 108,00 2.160,00
Ngày 9
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 9,00 342,00
Bùi Quỳnh Anh 1.764,00 127.584,00
Võ Minh Trang 18,00 270,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 9,00 135,00
Ngày 8
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 39,00 4.225,00
Trần Thị Diễm 6,50 247,00
Bùi Quỳnh Anh 13,00 474,50
Võ Minh Trang 26,00 754,00
Trần Ngọc Quỳnh 13,00 2.353,00
Ngày 7
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,00 210,00
Bùi Quỳnh Anh 42,00 1.638,00
Võ Minh Trang 21,00 497,00
Trần Ngọc Quỳnh 14,00 3.094,00
Lê Lâm Ngọc Phương 14,00 959,00
Nguyễn Thị Kim Hương 70,00 5.026,00
Ngày 6
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,00 1.504,00
Phạm Thị Thanh Thảo 48,00 1.360,00
Trần Thị Diễm 8,00 120,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 56,00 1.488,00
Trần Ngọc Quỳnh 32,00 1.168,00
Nguyễn Thị Kim Hương 48,00 624,00
Ngày 5
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 67,50 2.062,50
Phạm Thị Thanh Thảo 7,50 112,50
Trần Thị Diễm 30,00 2.700,00
Võ Minh Trang 120,00 9.405,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 127,50 3.255,00
Trần Ngọc Quỳnh 22,50 1.837,50
Lê Lâm Ngọc Phương 22,50 1.935,00
Ngày 4
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 496,00
Phạm Thị Thanh Thảo 16,00 240,00
Bùi Quỳnh Anh 8,00 48,00
Võ Minh Trang 24,00 448,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 72,00 1.240,00
Trần Ngọc Quỳnh 16,00 3.280,00
Nguyễn Thị Kim Hương 16,00 240,00
Ngày 3
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 85,00 1.785,00
Phạm Thị Thanh Thảo 8,50 569,50
Bùi Quỳnh Anh 42,50 5.397,50
Võ Minh Trang 25,50 425,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 17,00 510,00
Trần Ngọc Quỳnh 8,50 127,50
Lê Lâm Ngọc Phương 8,50 289,00
Ngày 2
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,00 240,00
Phạm Thị Thanh Thảo 32,00 1.200,00
Trần Thị Diễm 40,00 888,00
Võ Minh Trang 32,00 480,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 24,00 456,00
Ngày 1
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 45,50 3.997,50
Võ Minh Trang 19,50 292,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,50 188,50
Trần Ngọc Quỳnh 19,50 936,00
Nguyễn Thị Kim Hương 13,00 409,50
Trở lại