6.2012
Ngày 30
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 18,00 426,00
Bùi Quỳnh Anh 12,00 372,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 36,00 1.104,00
Trần Ngọc Quỳnh 48,00 4.272,00
Lê Lâm Ngọc Phương 18,00 1.062,00
Nguyễn Thị Kim Hương 12,00 624,00
Ngày 29
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 67,50 2.085,00
Võ Minh Trang 15,00 375,00
Ngày 28
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,00 2.064,00
Phạm Thị Thanh Thảo 16,00 240,00
Bùi Quỳnh Anh 48,00 1.112,00
Võ Minh Trang 32,00 2.320,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 32,00 1.016,00
Lê Lâm Ngọc Phương 16,00 608,00
Nguyễn Thị Kim Hương 8,00 440,00
Ngày 27
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,00 240,00
Trần Thị Diễm 8,00 280,00
Võ Minh Trang 16,00 504,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 48,00 2.720,00
Lê Lâm Ngọc Phương 48,00 5.280,00
Nguyễn Thị Kim Hương 40,00 1.472,00
Ngày 26
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 8,00 120,00
Bùi Quỳnh Anh 40,00 744,00
Võ Minh Trang 24,00 904,00
Ngày 25
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,50 187,50
Phạm Thị Thanh Thảo 45,00 2.250,00
Trần Thị Diễm 52,50 712,50
Bùi Quỳnh Anh 15,00 375,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 45,00 1.395,00
Trần Ngọc Quỳnh 75,00 8.197,50
Ngày 24
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 6,00 252,00
Bùi Quỳnh Anh 84,00 8.298,00
Võ Minh Trang 36,00 432,00
Ngày 23
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6,50 97,50
Trần Thị Diễm 13,00 305,50
Bùi Quỳnh Anh 26,00 1.085,50
Võ Minh Trang 26,00 390,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,50 260,00
Ngày 22
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 54,00 1.308,00
Trần Thị Diễm 18,00 372,00
Bùi Quỳnh Anh 30,00 588,00
Võ Minh Trang 36,00 1.026,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 48,00 1.560,00
Trần Ngọc Quỳnh 30,00 876,00
Ngày 21
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 7,00 266,00
Võ Minh Trang 7,00 378,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 49,00 1.386,00
Ngày 20
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 37,50 1.402,50
Võ Minh Trang 7,50 562,50
Trần Ngọc Quỳnh 30,00 892,50
Ngày 19
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 32,50 838,50
Trần Thị Diễm 6,50 617,50
Bùi Quỳnh Anh 84,50 3.685,50
Võ Minh Trang 13,00 195,00
Ngày 18
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 936,00
Trần Thị Diễm 16,00 160,00
Bùi Quỳnh Anh 8,00 256,00
Ngày 17
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 42,00 1.344,00
Trần Thị Diễm 7,00 266,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 210,00
Võ Minh Trang 14,00 651,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 28,00 840,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 280,00
Ngày 16
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 27,50 528,00
Trần Thị Diễm 55,00 979,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 11,00 165,00
Ngày 15
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 33,00 1.424,50
Trần Thị Diễm 11,00 1.017,50
Ngày 14
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11,00 605,00
Trần Thị Diễm 11,00 159,50
Bùi Quỳnh Anh 22,00 605,00
Võ Minh Trang 11,00 165,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 22,00 313,50
Trần Ngọc Quỳnh 22,00 869,00
Ngày 13
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 36,00 912,00
Bùi Quỳnh Anh 12,00 180,00
Võ Minh Trang 12,00 162,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 24,00 360,00
Trần Ngọc Quỳnh 66,00 2.220,00
Ngày 12
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bùi Quỳnh Anh 84,00 1.330,00
Võ Minh Trang 7,00 105,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 574,00
Ngày 11
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 45,50 2.366,00
Trần Thị Diễm 13,00 195,00
Ngày 10
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22,00 330,00
Phạm Thị Thanh Thảo 33,00 737,00
Trần Thị Diễm 60,50 2.222,00
Võ Minh Trang 11,00 440,00
Ngày 9
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 392,00
Trần Thị Diễm 14,00 700,00
Bùi Quỳnh Anh 21,00 945,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 49,00 2.135,00
Trần Ngọc Quỳnh 14,00 210,00
Ngày 8
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,00 105,00
Phạm Thị Thanh Thảo 21,00 728,00
Trần Thị Diễm 56,00 2.121,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 203,00
Trần Ngọc Quỳnh 77,00 4.865,00
Ngày 7
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 36,00 1.206,00
Phạm Thị Thanh Thảo 36,00 1.038,00
Bùi Quỳnh Anh 12,00 180,00
Trần Ngọc Quỳnh 36,00 3.540,00
Ngày 6
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 12,00 360,00
Trần Thị Diễm 24,00 1.032,00
Võ Minh Trang 18,00 504,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 12,00 180,00
Trần Ngọc Quỳnh 6,00 90,00
Ngày 5
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11,00 115,50
Trần Thị Diễm 49,50 2.425,50
Bùi Quỳnh Anh 5,50 192,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 11,00 368,50
Trần Ngọc Quỳnh 38,50 2.106,50
Ngày 4
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 35,00 497,00
Phạm Thị Thanh Thảo 210,00 2.366,00
Trần Thị Diễm 287,00 4.459,00
Bùi Quỳnh Anh 28,00 665,00
Võ Minh Trang 28,00 700,00
Trần Ngọc Quỳnh 70,00 2.030,00
Ngày 3
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 6,00 180,00
Bùi Quỳnh Anh 30,00 888,00
Võ Minh Trang 12,00 180,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 42,00 1.668,00
Ngày 2
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 56,00 1.638,00
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 588,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 294,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 112,00 6.720,00
Trần Ngọc Quỳnh 63,00 2.758,00
Ngày 1
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 10,00 950,00
Trần Thị Diễm 10,00 150,00
Võ Minh Trang 15,00 510,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 10,00 320,00
Trần Ngọc Quỳnh 60,00 2.955,00
Trở lại