5.2012
Ngày 31
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 144,00 5.214,00
Phạm Thị Thanh Thảo 12,00 180,00
Bùi Quỳnh Anh 18,00 1.290,00
Võ Minh Trang 18,00 576,00
Ngày 30
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 2.121,00
Bùi Quỳnh Anh 77,00 2.471,00
Võ Minh Trang 70,00 1.806,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 28,00 420,00
Ngày 29
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 56,00 1.533,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 210,00
Ngày 28
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11,00 165,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 11,00 165,00
Trần Ngọc Quỳnh 5,50 143,00
Ngày 27
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 48,00 3.624,00
Bùi Quỳnh Anh 192,00 7.620,00
Võ Minh Trang 6,00 390,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 180,00
Trần Ngọc Quỳnh 30,00 1.008,00
Ngày 26
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30,00 966,00
Trần Thị Diễm 18,00 516,00
Bùi Quỳnh Anh 36,00 816,00
Võ Minh Trang 18,00 696,00
Ngày 25
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22,00 1.056,00
Phạm Thị Thanh Thảo 55,00 1.512,50
Trần Thị Diễm 38,50 1.270,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 27,50 1.028,50
Ngày 24
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30,00 876,00
Phạm Thị Thanh Thảo 18,00 474,00
Trần Thị Diễm 6,00 150,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 744,00
Võ Minh Trang 24,00 768,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 450,00
Ngày 23
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 36,00 1.584,00
Phạm Thị Thanh Thảo 30,00 810,00
Trần Thị Diễm 12,00 384,00
Bùi Quỳnh Anh 6,00 450,00
Võ Minh Trang 24,00 1.014,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 12,00 564,00
Trần Ngọc Quỳnh 6,00 174,00
Ngày 22
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21,00 973,00
Trần Thị Diễm 35,00 1.176,00
Bùi Quỳnh Anh 28,00 784,00
Võ Minh Trang 28,00 1.470,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 595,00
Ngày 21
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 22,00 588,50
Bùi Quỳnh Anh 5,50 82,50
Ngày 20
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 5,00 325,00
Trần Thị Diễm 55,00 1.555,00
Bùi Quỳnh Anh 5,00 160,00
Võ Minh Trang 30,00 600,00
Trần Ngọc Quỳnh 50,00 1.020,00
Ngày 19
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 25,00 1.025,00
Phạm Thị Thanh Thảo 65,00 1.645,00
Trần Thị Diễm 15,00 395,00
Bùi Quỳnh Anh 10,00 150,00
Ngày 18
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 44,00 2.827,00
Trần Thị Diễm 38,50 1.364,00
Bùi Quỳnh Anh 11,00 275,00
Võ Minh Trang 82,50 1.402,50
Ngày 17
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,50 577,50
Phạm Thị Thanh Thảo 11,00 165,00
Trần Thị Diễm 11,00 165,00
Võ Minh Trang 16,50 247,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 33,00 1.985,50
Trần Ngọc Quỳnh 27,50 770,00
Ngày 16
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bùi Quỳnh Anh 12,00 420,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 36,00 516,00
Trần Ngọc Quỳnh 60,00 948,00
Ngày 15
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bùi Quỳnh Anh 14,00 490,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 252,00 5.327,00
Ngày 14
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6,00 150,00
Trần Thị Diễm 12,00 402,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 912,00
Võ Minh Trang 6,00 90,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 150,00
Ngày 13
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,50 247,50
Võ Minh Trang 5,50 176,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 33,00 11.220,00
Ngày 12
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 5,00 125,00
Trần Thị Diễm 20,00 365,00
Bùi Quỳnh Anh 30,00 810,00
Võ Minh Trang 15,00 360,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 10,00 280,00
Trần Ngọc Quỳnh 60,00 850,00
Ngày 11
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 1.404,00
Trần Thị Diễm 24,00 1.002,00
Bùi Quỳnh Anh 84,00 1.926,00
Võ Minh Trang 6,00 90,00
Trần Ngọc Quỳnh 24,00 534,00
Ngày 10
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,50 247,50
Phạm Thị Thanh Thảo 82,50 1.116,50
Ngày 9
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 7,00 224,00
Trần Thị Diễm 14,00 511,00
Bùi Quỳnh Anh 21,00 672,00
Võ Minh Trang 28,00 1.400,00
Ngày 8
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 56,00 1.183,00
Trần Thị Diễm 14,00 504,00
Bùi Quỳnh Anh 42,00 840,00
Võ Minh Trang 7,00 224,00
Ngày 7
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 50,00 1.525,00
Phạm Thị Thanh Thảo 20,00 480,00
Bùi Quỳnh Anh 130,00 2.670,00
Võ Minh Trang 5,00 75,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 35,00 900,00
Ngày 6
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 18,00 348,00
Phạm Thị Thanh Thảo 12,00 342,00
Bùi Quỳnh Anh 12,00 180,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 12,00 162,00
Trần Ngọc Quỳnh 30,00 780,00
Ngày 5
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 15,00 910,00
Bùi Quỳnh Anh 55,00 1.705,00
Võ Minh Trang 45,00 2.025,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 60,00 1.625,00
Ngày 4
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 30,00 1.260,00
Bùi Quỳnh Anh 48,00 948,00
Võ Minh Trang 18,00 420,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 228,00
Ngày 3
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 5,50 176,00
Trần Thị Diễm 11,00 313,50
Bùi Quỳnh Anh 22,00 374,00
Trần Ngọc Quỳnh 16,50 528,00
Ngày 2
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,00 105,00
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 798,00
Bùi Quỳnh Anh 7,00 105,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 532,00
Ngày 1
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 33,00 737,00
Trần Thị Diễm 27,50 770,00
Bùi Quỳnh Anh 16,50 665,50
Võ Minh Trang 5,50 176,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 16,50 577,50
Trần Ngọc Quỳnh 27,50 1.078,00
Trở lại