2.2012
Ngày 29
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Trần Thị Diễm 49,00 896,00
Bùi Quỳnh Anh 35,00 665,00
Võ Minh Trang 14,00 371,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7,00 70,00
Ngày 28
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 35,00 1.372,00
Trần Thị Diễm 56,00 1.827,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 329,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 154,00 3.500,00
Ngày 27
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 36,00 1.962,00
Phạm Thị Thanh Thảo 48,00 1.122,00
Trần Thị Diễm 102,00 3.294,00
Bùi Quỳnh Anh 30,00 1.218,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 18,00 564,00
Trần Ngọc Quỳnh 42,00 1.194,00
Ngày 26
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 63,00 1.505,00
Phạm Thị Thanh Thảo 35,00 819,00
Trần Thị Diễm 21,00 784,00
Bùi Quỳnh Anh 77,00 1.505,00
Võ Minh Trang 7,00 294,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 210,00
Trần Ngọc Quỳnh 70,00 2.142,00
Ngày 25
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 246,00 6.930,00
Phạm Thị Thanh Thảo 72,00 2.436,00
Trần Thị Diễm 90,00 3.300,00
Bùi Quỳnh Anh 108,00 4.566,00
Võ Minh Trang 48,00 1.572,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 66,00 2.310,00
Ngày 24
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 58,50 1.722,50
Phạm Thị Thanh Thảo 45,50 1.638,00
Trần Thị Diễm 32,50 975,00
Bùi Quỳnh Anh 65,00 2.626,00
Võ Minh Trang 45,50 1.118,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19,50 637,00
Trần Ngọc Quỳnh 32,50 617,50
Ngày 23
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16,50 341,00
Phạm Thị Thanh Thảo 33,00 704,00
Trần Thị Diễm 93,50 1.479,50
Bùi Quỳnh Anh 22,00 940,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 11,00 165,00
Ngày 22
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30,00 792,00
Trần Thị Diễm 24,00 462,00
Bùi Quỳnh Anh 6,00 90,00
Võ Minh Trang 42,00 1.656,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 18,00 600,00
Trần Ngọc Quỳnh 30,00 792,00
Ngày 21
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 12,00 120,00
Phạm Thị Thanh Thảo 48,00 1.506,00
Trần Thị Diễm 6,00 360,00
Võ Minh Trang 36,00 1.092,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 48,00 1.746,00
Trần Ngọc Quỳnh 18,00 438,00
Ngày 20
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11,00 715,00
Phạm Thị Thanh Thảo 11,00 423,50
Trần Thị Diễm 49,50 1.952,50
Bùi Quỳnh Anh 11,00 242,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 60,50 1.474,00
Ngày 19
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 24,00 582,00
Phạm Thị Thanh Thảo 54,00 2.142,00
Bùi Quỳnh Anh 12,00 180,00
Võ Minh Trang 6,00 60,00
Trần Ngọc Quỳnh 24,00 1.110,00
Ngày 18
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 36,00 720,00
Phạm Thị Thanh Thảo 48,00 2.274,00
Trần Thị Diễm 72,00 2.298,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 564,00
Võ Minh Trang 12,00 288,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 72,00 3.258,00
Trần Ngọc Quỳnh 18,00 750,00
Ngày 17
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 63,00 2.807,00
Phạm Thị Thanh Thảo 14,00 1.190,00
Trần Thị Diễm 28,00 490,00
Bùi Quỳnh Anh 119,00 5.810,00
Võ Minh Trang 70,00 1.015,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 63,00 1.162,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 385,00
Ngày 16
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 9,00 135,00
Trần Thị Diễm 4,50 171,00
Bùi Quỳnh Anh 45,00 2.263,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 18,00 540,00
Ngày 15
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 70,00 2.730,00
Bùi Quỳnh Anh 133,00 2.968,00
Võ Minh Trang 21,00 966,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14,00 140,00
Trần Ngọc Quỳnh 7,00 105,00
Ngày 14
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 7,00 105,00
Trần Thị Diễm 7,00 210,00
Bùi Quỳnh Anh 112,00 5.047,00
Võ Minh Trang 7,00 224,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 21,00 350,00
Ngày 13
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22,00 737,00
Phạm Thị Thanh Thảo 11,00 396,00
Trần Thị Diễm 5,50 55,00
Bùi Quỳnh Anh 99,00 4.625,50
Võ Minh Trang 5,50 522,50
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 60,50 1.628,00
Trần Ngọc Quỳnh 5,50 170,50
Ngày 12
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 12,00 420,00
Phạm Thị Thanh Thảo 66,00 2.064,00
Trần Thị Diễm 6,00 90,00
Bùi Quỳnh Anh 72,00 3.960,00
Võ Minh Trang 108,00 2.274,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 72,00 1.812,00
Ngày 11
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 56,00 1.785,00
Phạm Thị Thanh Thảo 49,00 854,00
Trần Thị Diễm 14,00 609,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 469,00
Võ Minh Trang 35,00 861,00
Trần Ngọc Quỳnh 77,00 1.190,00
Ngày 10
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7,00 245,00
Phạm Thị Thanh Thảo 42,00 2.205,00
Trần Thị Diễm 84,00 2.121,00
Võ Minh Trang 21,00 1.085,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7,00 224,00
Trần Ngọc Quỳnh 28,00 679,00
Ngày 9
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21,00 714,00
Phạm Thị Thanh Thảo 7,00 105,00
Trần Thị Diễm 49,00 2.233,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 140,00
Võ Minh Trang 7,00 266,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 70,00 2.324,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 567,00
Ngày 8
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 36,00 1.032,00
Bùi Quỳnh Anh 24,00 1.062,00
Võ Minh Trang 6,00 270,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 18,00 324,00
Ngày 7
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28,00 1.127,00
Phạm Thị Thanh Thảo 28,00 609,00
Trần Thị Diễm 28,00 980,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 140,00
Võ Minh Trang 77,00 2.513,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7,00 245,00
Trần Ngọc Quỳnh 28,00 840,00
Ngày 6
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 14,00 539,00
Phạm Thị Thanh Thảo 21,00 980,00
Trần Thị Diễm 7,00 595,00
Bùi Quỳnh Anh 7,00 245,00
Võ Minh Trang 28,00 952,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 21,00 413,00
Trần Ngọc Quỳnh 35,00 1.134,00
Ngày 5
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Phạm Thị Thanh Thảo 22,00 803,00
Trần Thị Diễm 27,50 412,50
Bùi Quỳnh Anh 44,00 1.424,50
Võ Minh Trang 5,50 55,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 49,50 1.716,00
Ngày 4
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 35,00 1.183,00
Phạm Thị Thanh Thảo 56,00 952,00
Trần Thị Diễm 196,00 3.563,00
Bùi Quỳnh Anh 56,00 2.541,00
Võ Minh Trang 63,00 1.561,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 28,00 518,00
Trần Ngọc Quỳnh 56,00 1.190,00
Ngày 3
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 48,00 1.392,00
Trần Thị Diễm 72,00 2.184,00
Bùi Quỳnh Anh 6,00 192,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6,00 90,00
Trần Ngọc Quỳnh 42,00 1.122,00
Ngày 2
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21,00 784,00
Phạm Thị Thanh Thảo 42,00 917,00
Trần Thị Diễm 7,00 266,00
Bùi Quỳnh Anh 14,00 210,00
Võ Minh Trang 42,00 1.330,00
Trần Ngọc Quỳnh 21,00 693,00
Ngày 1
HỌ TÊN NHÂN VIÊN CHỈ SỐ BÁN HÀNG
DOANH SỐ BÁN HÀNG
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 38,50 1.342,00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga 11,00 110,00
Trở lại