11.2012
 
Phạm Thị Thanh Thảo
 
20,770
Trần Thị Diễm
 
18,513
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
17,794
Bùi Quỳnh Anh
 
13,767
Võ Minh Trang
 
12,268
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
11,933
Lê Lâm Ngọc Phương
 
6,215
Trần Ngọc Quỳnh
 
6,177
 
Phạm Thị Thanh Thảo
 
1,093.1
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
936.5
Trần Thị Diễm
 
841.5
Bùi Quỳnh Anh
 
809.8
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
628.1
Võ Minh Trang
 
613.4
Lê Lâm Ngọc Phương
 
365.6
Trần Ngọc Quỳnh
 
308.8
 
Trần Thị Diễm
 
631
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
566
Phạm Thị Thanh Thảo
 
528
Võ Minh Trang
 
477
Bùi Quỳnh Anh
 
427
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
376
Trần Ngọc Quỳnh
 
222
Lê Lâm Ngọc Phương
 
213
 
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
29.8
Trần Thị Diễm
 
28.7
Phạm Thị Thanh Thảo
 
27.8
Bùi Quỳnh Anh
 
25.1
Võ Minh Trang
 
23.8
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
19.8
Lê Lâm Ngọc Phương
 
12.5
Trần Ngọc Quỳnh
 
11.1
 
Trần Thị Diễm
 
9.46
Phạm Thị Thanh Thảo
 
9.18
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
8.77
Võ Minh Trang
 
6.73
Bùi Quỳnh Anh
 
6.70
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
5.85
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.24
Lê Lâm Ngọc Phương
 
3.18
 
Phạm Thị Thanh Thảo
 
9.67
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
9.29
Trần Thị Diễm
 
8.67
Bùi Quỳnh Anh
 
7.92
Võ Minh Trang
 
6.81
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.20
Lê Lâm Ngọc Phương
 
3.77
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.28
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 23.11.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Phạm Thị Thanh Thảo 9.67
2.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 9.29
3.   Trần Thị Diễm 8.67
4.   Bùi Quỳnh Anh 7.92
5.   Võ Minh Trang 6.81
6.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.20
7.   Lê Lâm Ngọc Phương   3.77
8.   Trần Ngọc Quỳnh 3.28
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
10.2012
 
Bùi Quỳnh Anh
 
77,962
Lê Lâm Ngọc Phương
 
34,589
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
29,483
Trần Ngọc Quỳnh
 
19,417
Trần Thị Diễm
 
18,884
Võ Minh Trang
 
18,806
Phạm Thị Thanh Thảo
 
17,503
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
17,006
 
Bùi Quỳnh Anh
 
2,784.4
Lê Lâm Ngọc Phương
 
1,330.3
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
1,016.6
Võ Minh Trang
 
696.5
Trần Ngọc Quỳnh
 
693.4
Trần Thị Diễm
 
674.4
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
654.1
Phạm Thị Thanh Thảo
 
648.3
 
Bùi Quỳnh Anh
 
1,433
Lê Lâm Ngọc Phương
 
1,143
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
808
Trần Thị Diễm
 
724
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
603
Trần Ngọc Quỳnh
 
520
Võ Minh Trang
 
503
Phạm Thị Thanh Thảo
 
451
 
Bùi Quỳnh Anh
 
51.2
Lê Lâm Ngọc Phương
 
43.9
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
27.9
Trần Thị Diễm
 
25.9
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
23.2
Võ Minh Trang
 
18.6
Trần Ngọc Quỳnh
 
18.6
Phạm Thị Thanh Thảo
 
16.7
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Lê Lâm Ngọc Phương
 
6.21
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
4.71
Trần Thị Diễm
 
3.74
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
3.19
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.06
Võ Minh Trang
 
2.96
Phạm Thị Thanh Thảo
 
2.70
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Lê Lâm Ngọc Phương
 
6.69
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
4.55
Trần Thị Diễm
 
3.74
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
3.44
Võ Minh Trang
 
3.07
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.06
Phạm Thị Thanh Thảo
 
2.80
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.10.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Bùi Quỳnh Anh 10.00
2.   Lê Lâm Ngọc Phương   6.69
3.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 4.55
4.   Trần Thị Diễm 3.74
5.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 3.44
6.   Võ Minh Trang 3.07
7.   Trần Ngọc Quỳnh 3.06
8.   Phạm Thị Thanh Thảo 2.80
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
9.2012
 
Võ Minh Trang
 
15,379
Lê Lâm Ngọc Phương
 
14,955
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
14,449
Trần Ngọc Quỳnh
 
11,001
Trần Thị Diễm
 
10,705
Phạm Thị Thanh Thảo
 
10,478
Bùi Quỳnh Anh
 
9,363
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7,943
 
Võ Minh Trang
 
591.5
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
577.9
Lê Lâm Ngọc Phương
 
575.2
Trần Thị Diễm
 
446.0
Trần Ngọc Quỳnh
 
407.4
Phạm Thị Thanh Thảo
 
403.0
Bùi Quỳnh Anh
 
374.5
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
294.2
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
555
Võ Minh Trang
 
468
Trần Thị Diễm
 
383
Phạm Thị Thanh Thảo
 
363
Lê Lâm Ngọc Phương
 
354
Trần Ngọc Quỳnh
 
311
Bùi Quỳnh Anh
 
296
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
280
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
22.2
Võ Minh Trang
 
18.0
Trần Thị Diễm
 
16.0
Phạm Thị Thanh Thảo
 
14.0
Lê Lâm Ngọc Phương
 
13.6
Bùi Quỳnh Anh
 
11.8
Trần Ngọc Quỳnh
 
11.5
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
10.4
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
9.70
Võ Minh Trang
 
9.21
Lê Lâm Ngọc Phương
 
8.05
Trần Thị Diễm
 
6.93
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.68
Trần Ngọc Quỳnh
 
6.38
Bùi Quỳnh Anh
 
5.71
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
5.11
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
9.89
Võ Minh Trang
 
9.05
Lê Lâm Ngọc Phương
 
7.93
Trần Thị Diễm
 
7.36
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.55
Trần Ngọc Quỳnh
 
6.04
Bùi Quỳnh Anh
 
5.83
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
4.82
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 30.9.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 9.89
2.   Võ Minh Trang 9.05
3.   Lê Lâm Ngọc Phương   7.93
4.   Trần Thị Diễm 7.36
5.   Phạm Thị Thanh Thảo 6.55
6.   Trần Ngọc Quỳnh 6.04
7.   Bùi Quỳnh Anh 5.83
8.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 4.82
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
8.2012
 
Bùi Quỳnh Anh
 
31,138
Phạm Thị Thanh Thảo
 
23,944
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
19,252
Võ Minh Trang
 
18,119
Trần Thị Diễm
 
17,248
Trần Ngọc Quỳnh
 
11,989
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
11,193
Lê Lâm Ngọc Phương
 
9,272
 
Bùi Quỳnh Anh
 
1,197.6
Phạm Thị Thanh Thảo
 
920.9
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
713.0
Võ Minh Trang
 
624.8
Trần Thị Diễm
 
616.0
Trần Ngọc Quỳnh
 
428.2
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
414.6
Lê Lâm Ngọc Phương
 
356.6
 
Bùi Quỳnh Anh
 
788
Phạm Thị Thanh Thảo
 
724
Võ Minh Trang
 
671
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
538
Trần Thị Diễm
 
492
Trần Ngọc Quỳnh
 
406
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
361
Lê Lâm Ngọc Phương
 
331
 
Bùi Quỳnh Anh
 
30.3
Phạm Thị Thanh Thảo
 
27.8
Võ Minh Trang
 
23.1
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
19.9
Trần Thị Diễm
 
17.6
Trần Ngọc Quỳnh
 
14.5
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
13.4
Lê Lâm Ngọc Phương
 
12.7
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
8.44
Võ Minh Trang
 
7.17
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.50
Trần Thị Diễm
 
5.89
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.50
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
4.09
Lê Lâm Ngọc Phương
 
3.59
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
8.44
Võ Minh Trang
 
6.43
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.26
Trần Thị Diễm
 
5.47
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.19
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
3.94
Lê Lâm Ngọc Phương
 
3.59
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.8.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Bùi Quỳnh Anh 10.00
2.   Phạm Thị Thanh Thảo 8.44
3.   Võ Minh Trang 6.43
4.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6.26
5.   Trần Thị Diễm 5.47
6.   Trần Ngọc Quỳnh 4.19
7.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 3.94
8.   Lê Lâm Ngọc Phương   3.59
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
7.2012
 
Bùi Quỳnh Anh
 
143,020
Phạm Thị Thanh Thảo
 
39,541
Võ Minh Trang
 
27,475
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
25,008
Trần Ngọc Quỳnh
 
20,855
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
19,732
Trần Thị Diễm
 
18,482
Lê Lâm Ngọc Phương
 
10,914
Nguyễn Thị Kim Hương
 
9,626
 
Bùi Quỳnh Anh
 
5,297.0
Phạm Thị Thanh Thảo
 
1,412.2
Võ Minh Trang
 
981.2
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
926.2
Trần Ngọc Quỳnh
 
744.8
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
730.8
Trần Thị Diễm
 
684.5
Nguyễn Thị Kim Hương
 
481.3
Lê Lâm Ngọc Phương
 
436.5
 
Bùi Quỳnh Anh
 
2,104
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
926
Phạm Thị Thanh Thảo
 
869
Võ Minh Trang
 
828
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
708
Trần Thị Diễm
 
644
Trần Ngọc Quỳnh
 
452
Lê Lâm Ngọc Phương
 
302
Nguyễn Thị Kim Hương
 
283
 
Bùi Quỳnh Anh
 
77.9
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
34.3
Phạm Thị Thanh Thảo
 
31.0
Võ Minh Trang
 
29.6
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
26.2
Trần Thị Diễm
 
23.8
Trần Ngọc Quỳnh
 
16.1
Nguyễn Thị Kim Hương
 
14.2
Lê Lâm Ngọc Phương
 
12.1
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
3.45
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
3.08
Võ Minh Trang
 
2.93
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
2.38
Trần Thị Diễm
 
2.18
Trần Ngọc Quỳnh
 
1.81
Lê Lâm Ngọc Phương
 
1.10
Nguyễn Thị Kim Hương
 
1.01
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
3.33
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
3.08
Võ Minh Trang
 
2.83
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
2.38
Trần Thị Diễm
 
2.18
Trần Ngọc Quỳnh
 
1.74
Nguyễn Thị Kim Hương
 
1.37
Lê Lâm Ngọc Phương
 
1.19
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.7.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Bùi Quỳnh Anh 10.00
2.   Phạm Thị Thanh Thảo 3.33
3.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 3.08
4.   Võ Minh Trang 2.83
5.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2.38
6.   Trần Thị Diễm 2.18
7.   Trần Ngọc Quỳnh 1.74
8.   Nguyễn Thị Kim Hương   1.37
9.   Lê Lâm Ngọc Phương   1.19
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
6.2012
 
Trần Ngọc Quỳnh
 
36,736
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
22,714
Bùi Quỳnh Anh
 
22,006
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
20,268
Trần Thị Diễm
 
19,472
Võ Minh Trang
 
10,504
Phạm Thị Thanh Thảo
 
9,557
Lê Lâm Ngọc Phương
 
6,950
Nguyễn Thị Kim Hương
 
2,536
 
Trần Ngọc Quỳnh
 
1,412.9
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
873.6
Bùi Quỳnh Anh
 
785.9
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
723.9
Trần Thị Diễm
 
671.4
Lê Lâm Ngọc Phương
 
496.4
Phạm Thị Thanh Thảo
 
477.9
Võ Minh Trang
 
389.0
Nguyễn Thị Kim Hương
 
253.6
 
Trần Thị Diễm
 
763
Trần Ngọc Quỳnh
 
678
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
614
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
600
Bùi Quỳnh Anh
 
590
Phạm Thị Thanh Thảo
 
431
Võ Minh Trang
 
341
Lê Lâm Ngọc Phương
 
82
Nguyễn Thị Kim Hương
 
60
 
Trần Thị Diễm
 
26.3
Trần Ngọc Quỳnh
 
26.1
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
23.1
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
21.9
Phạm Thị Thanh Thảo
 
21.6
Bùi Quỳnh Anh
 
21.1
Võ Minh Trang
 
12.6
Nguyễn Thị Kim Hương
 
6.0
Lê Lâm Ngọc Phương
 
5.9
 
Trần Ngọc Quỳnh
 
9.44
Trần Thị Diễm
 
7.65
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.02
Bùi Quỳnh Anh
 
6.86
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.78
Phạm Thị Thanh Thảo
 
4.13
Võ Minh Trang
 
3.66
Lê Lâm Ngọc Phương
 
1.48
Nguyễn Thị Kim Hương
 
0.74
 
Trần Ngọc Quỳnh
 
9.95
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.47
Trần Thị Diễm
 
7.38
Bùi Quỳnh Anh
 
6.79
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.73
Phạm Thị Thanh Thảo
 
5.79
Võ Minh Trang
 
3.77
Lê Lâm Ngọc Phương
 
2.87
Nguyễn Thị Kim Hương
 
2.04
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 30.6.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Trần Ngọc Quỳnh 9.95
2.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7.47
3.   Trần Thị Diễm 7.38
4.   Bùi Quỳnh Anh 6.79
5.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.73
6.   Phạm Thị Thanh Thảo 5.79
7.   Võ Minh Trang 3.77
8.   Lê Lâm Ngọc Phương   2.87
9.   Nguyễn Thị Kim Hương   2.04
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
5.2012
 
Bùi Quỳnh Anh
 
27,770
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
25,891
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
20,326
Trần Thị Diễm
 
16,420
Phạm Thị Thanh Thảo
 
14,138
Võ Minh Trang
 
14,006
Trần Ngọc Quỳnh
 
8,428
 
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
995.8
Bùi Quỳnh Anh
 
925.7
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
725.9
Trần Thị Diễm
 
547.3
Phạm Thị Thanh Thảo
 
543.8
Võ Minh Trang
 
500.2
Trần Ngọc Quỳnh
 
290.6
 
Bùi Quỳnh Anh
 
944
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
576
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
538
Phạm Thị Thanh Thảo
 
534
Trần Thị Diễm
 
484
Võ Minh Trang
 
458
Trần Ngọc Quỳnh
 
358
 
Bùi Quỳnh Anh
 
31.5
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
22.2
Phạm Thị Thanh Thảo
 
20.5
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
19.2
Võ Minh Trang
 
16.4
Trần Thị Diễm
 
16.1
Trần Ngọc Quỳnh
 
12.3
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.71
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.51
Trần Thị Diễm
 
5.52
Phạm Thị Thanh Thảo
 
5.38
Võ Minh Trang
 
4.95
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.41
 
Bùi Quỳnh Anh
 
9.65
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
8.52
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.70
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.00
Trần Thị Diễm
 
5.31
Võ Minh Trang
 
5.11
Trần Ngọc Quỳnh
 
3.42
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.5.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Bùi Quỳnh Anh 9.65
2.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 8.52
3.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.70
4.   Phạm Thị Thanh Thảo 6.00
5.   Trần Thị Diễm 5.31
6.   Võ Minh Trang 5.11
7.   Trần Ngọc Quỳnh 3.42
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
4.2012
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
28,178
Bùi Quỳnh Anh
 
26,344
Trần Thị Diễm
 
25,147
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
17,664
Phạm Thị Thanh Thảo
 
17,454
Võ Minh Trang
 
16,622
Trần Ngọc Quỳnh
 
15,389
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,006.4
Trần Thị Diễm
 
967.2
Bùi Quỳnh Anh
 
940.8
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
679.4
Phạm Thị Thanh Thảo
 
671.3
Võ Minh Trang
 
664.9
Trần Ngọc Quỳnh
 
570.0
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,066
Trần Thị Diễm
 
807
Bùi Quỳnh Anh
 
688
Phạm Thị Thanh Thảo
 
613
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
585
Võ Minh Trang
 
524
Trần Ngọc Quỳnh
 
424
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
38.1
Trần Thị Diễm
 
31.0
Bùi Quỳnh Anh
 
24.6
Phạm Thị Thanh Thảo
 
23.6
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
22.5
Võ Minh Trang
 
21.0
Trần Ngọc Quỳnh
 
15.7
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
10.00
Trần Thị Diễm
 
8.25
Bùi Quỳnh Anh
 
7.90
Phạm Thị Thanh Thảo
 
5.97
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
5.88
Võ Minh Trang
 
5.41
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.72
 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
10.00
Trần Thị Diễm
 
8.88
Bùi Quỳnh Anh
 
7.90
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.43
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.33
Võ Minh Trang
 
6.06
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.89
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 30.4.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 10.00
2.   Trần Thị Diễm 8.88
3.   Bùi Quỳnh Anh 7.90
4.   Phạm Thị Thanh Thảo 6.43
5.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6.33
6.   Võ Minh Trang 6.06
7.   Trần Ngọc Quỳnh 4.89
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
3.2012
 
Trần Thị Diễm
 
42,350
Phạm Thị Thanh Thảo
 
40,149
Võ Minh Trang
 
34,330
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
33,426
Bùi Quỳnh Anh
 
32,031
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
30,861
Trần Ngọc Quỳnh
 
19,490
 
Phạm Thị Thanh Thảo
 
1,487.0
Trần Thị Diễm
 
1,460.3
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,114.2
Võ Minh Trang
 
1,107.4
Bùi Quỳnh Anh
 
1,104.5
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
1,064.2
Trần Ngọc Quỳnh
 
649.7
 
Trần Thị Diễm
 
1,599
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,204
Bùi Quỳnh Anh
 
1,062
Võ Minh Trang
 
1,022
Phạm Thị Thanh Thảo
 
1,002
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
957
Trần Ngọc Quỳnh
 
666
 
Trần Thị Diễm
 
55.1
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
40.1
Phạm Thị Thanh Thảo
 
37.1
Bùi Quỳnh Anh
 
36.6
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
33.0
Võ Minh Trang
 
33.0
Trần Ngọc Quỳnh
 
22.2
 
Trần Thị Diễm
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
7.88
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
7.71
Võ Minh Trang
 
7.25
Bùi Quỳnh Anh
 
7.10
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.64
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.39
 
Trần Thị Diễm
 
9.91
Phạm Thị Thanh Thảo
 
8.37
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
7.39
Bùi Quỳnh Anh
 
7.04
Võ Minh Trang
 
6.72
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.58
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.20
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.3.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Trần Thị Diễm 9.91
2.   Phạm Thị Thanh Thảo 8.37
3.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7.39
4.   Bùi Quỳnh Anh 7.04
5.   Võ Minh Trang 6.72
6.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6.58
7.   Trần Ngọc Quỳnh 4.20
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
2.2012
 
Bùi Quỳnh Anh
 
44,023
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
32,702
Trần Thị Diễm
 
31,608
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
26,130
Phạm Thị Thanh Thảo
 
25,277
Võ Minh Trang
 
20,346
Trần Ngọc Quỳnh
 
15,119
 
Bùi Quỳnh Anh
 
1,630.5
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,167.9
Trần Thị Diễm
 
1,128.8
Phạm Thị Thanh Thảo
 
972.2
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
933.2
Võ Minh Trang
 
813.8
Trần Ngọc Quỳnh
 
581.5
 
Bùi Quỳnh Anh
 
1,177
Trần Thị Diễm
 
1,131
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
1,013
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
954
Phạm Thị Thanh Thảo
 
796
Võ Minh Trang
 
707
Trần Ngọc Quỳnh
 
576
 
Bùi Quỳnh Anh
 
43.6
Trần Thị Diễm
 
40.4
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
36.2
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
34.1
Phạm Thị Thanh Thảo
 
30.6
Võ Minh Trang
 
28.3
Trần Ngọc Quỳnh
 
22.2
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Trần Thị Diễm
 
8.40
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
8.02
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.03
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.25
Võ Minh Trang
 
5.31
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.16
 
Bùi Quỳnh Anh
 
10.00
Trần Thị Diễm
 
8.10
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
7.73
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
6.77
Phạm Thị Thanh Thảo
 
6.49
Võ Minh Trang
 
5.74
Trần Ngọc Quỳnh
 
4.33
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 29.2.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Bùi Quỳnh Anh 10.00
2.   Trần Thị Diễm 8.10
3.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 7.73
4.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 6.77
5.   Phạm Thị Thanh Thảo 6.49
6.   Võ Minh Trang 5.74
7.   Trần Ngọc Quỳnh 4.33
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
1.2012
 
Trần Thị Diễm
 
39,405
Phạm Thị Thanh Thảo
 
28,679
Bùi Quỳnh Anh
 
28,085
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
23,757
Võ Minh Trang
 
22,891
Trần Ngọc Quỳnh
 
21,220
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
20,924
 
Trần Thị Diễm
 
1,576.2
Phạm Thị Thanh Thảo
 
1,147.1
Bùi Quỳnh Anh
 
1,003.0
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
989.9
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
909.7
Trần Ngọc Quỳnh
 
884.1
Võ Minh Trang
 
847.8
 
Trần Thị Diễm
 
1,215
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
974
Bùi Quỳnh Anh
 
948
Phạm Thị Thanh Thảo
 
919
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
890
Võ Minh Trang
 
824
Trần Ngọc Quỳnh
 
725
 
Trần Thị Diễm
 
48.6
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
40.6
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
38.7
Phạm Thị Thanh Thảo
 
36.7
Bùi Quỳnh Anh
 
33.8
Võ Minh Trang
 
30.5
Trần Ngọc Quỳnh
 
30.2
 
Trần Thị Diễm
 
10.00
Bùi Quỳnh Anh
 
7.47
Phạm Thị Thanh Thảo
 
7.42
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.03
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.32
Võ Minh Trang
 
6.30
Trần Ngọc Quỳnh
 
5.68
 
Trần Thị Diễm
 
10.00
Phạm Thị Thanh Thảo
 
7.42
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
 
7.32
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 
6.87
Bùi Quỳnh Anh
 
6.66
Trần Ngọc Quỳnh
 
5.92
Võ Minh Trang
 
5.83
 
Đã cập nhật số liệu đến hết ngày 31.1.2012
Màu hồng: Xuất sắc (> 1.75 X) | Màu xanh lá cây: Trên mức yêu cầu (1.25 X - 1.75 X) | Màu xanh lục:
Đạt mức yêu cầu (0.75 X - 1.25 X)
| Màu cam: Dưới mức yêu cầu (0.25 X - 0.75 X) | Màu đỏ: Yếu (< 0.25 X)
 
SỐ TT   HỌ TÊN HÌNH ẢNH ĐIỂM
1.   Trần Thị Diễm 10.00
2.   Phạm Thị Thanh Thảo 7.42
3.   Nguyễn Thị Huỳnh Nga 7.32
4.   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.87
5.   Bùi Quỳnh Anh 6.66
6.   Trần Ngọc Quỳnh 5.92
7.   Võ Minh Trang 5.83
Xem chi tiết điểm bán hàng và điểm doanh số theo từng ngày trong tháng
2011   2010